Saturday, September 4, 2010

Plants used as Patri for Vinaayaka chavithi


వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలతో 

శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ 
అవిఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా 

గజాననం భూతగణాధి సేవితం  కపిత్థ జంబూ ఫలసార భక్షిణం 
ఉమాసుతం శొకవినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం 
ఓం ప్రణమామ్యహం శిరసా దేవం  గౌరీ పుత్రం వినాయకం 
భక్తవత్సలం స్మరేన్నిత్యం ఆయుః కామ్యార్ధ సిద్ధయే 
వక్రతుండం, ఏకదంతం, కృష్ణ పింగళాక్షాం, గజవక్త్రం,లంబోదరం,వికటం, విఘ్నరాజం, ధూమ్ర వర్ణం, ఫాల చంద్రం, వినాయకం,గణపతిం, గజాననం -ఇతి ద్వాదశ నామాని స్మరేన్నిత్యం, న విఘ్న  భయం, తస్య కామ్యార్ధ సిద్ధిం లభతే ; ఇతినారద కృత సంకష్ట హర స్తోత్రం  

 గణేశ పంచ శ్లోకి 
1. ప్రణమామి గుణ నాయకా, భూత గణ నాయకా
చతురాక్షరజీవికా, అజ్ఞానేభ  దైత్యాంతకా,
విశ్వవిధాయకా, జ్ఞానప్రదాయకా, వినాయకా 
పాలయమాం జగదేక విఘ్న రోధక దీపికా!  

2. భజామి త్వం గజావదనా, నిర్జిత షడ్వదనా  
అయోనిజా! సదా ప్రపూజ్యా! ప్రతిబంధ నిజఘ్నీ!   
విజయ గణపతీ విద్యా పతీ వికట మూర్తీ
సముపార్జిత మాతాతాతస్య మహనీయ శక్తీ!

3. చింతితం త్వం ఏక దంతం సంతతం అచింత్య రూపం,
మతంగ మస్తకం హస్తే  పుస్తకం  మూషికారూఢం
కుంచిత తుండం  అకుంచిత పరాక్రమం, నితాంత
ద్యుతిం, ప్రశాంతేంద్రియం, వ్యాసాది పూజితం గణేశం !

4. వందే లంబోదరా! భక్త మందారా! దయా మందిరా  
భవ బంధ హరా,  వుందురు వాహనామహోదారా 
సురేశ్వరా, శూర్పకర్ణా,  కందర్పాంతక నందనా,
 దదాతు ధీశక్తి పరాశక్తి పుత్రా! సుక్ర తూయా!

5.  ప్రాంజలి సంసక్త కుంజర శీర్షా, భక్త రంజకా
ప్రజ్వలిత తేజో స్వరూపా! సురనర ప్రపూజ్యా, ద్విజా 
ఆకర్ణయతే  ప్రజార్తి,అమృతో దారా, అంబా సుతా  
ప్రదత్తే సర్వకార్య సిద్ది చతుర గణపతే! 
   
 (22- 08-2020 Composed with the blessings of Lord Ganesha )


I thank all the visitors of this blog.
(revised on 27-08-2019) 
Vigneswara is the Lord of success and destroyer of obstacles to gain knowledge, wisdom and wealth.
Lord Ganesha is known from Vedic culture. He is also known as the ultimate God. We know him as the son of Parvathy, with an elephants head. He is intelligent and brave.
  He is an excellent scribe; as the great saint and poet VedaVyasa  dictates the slokas of Mahabhatha he inscribed  them on dry Borassus leaves without any break. A scribe requires good knowledge of language, concentration and physical stamina. Why should we remember Lord Vigneswara, because to learn the things perfectly, without any inhibitions. He never feels ashamed to be a scribe, his humbleness, dedication should be respected, worshiped. We have to learn to complete the tasks even though there are difficulties and hurdles, we have to remember Lord Vigneswara, and pray him to give us energy to work like him. He is a good example to boost our mental capabilities.  If everyone works like Lord Ganesha our country regains the great traditions and riches. May God Ganesha bless every one with good mental makeup.It is a festival of Nature.
కొండంత దేవుడికి కొన్ని పత్రాలతో కొండంత స్థిర చిత్తంతో చేసే పూజ శుభకరము.  పూజ కు వుపయోగించే పవిత్ర మైన మొక్కల గురించి తెలియ జేయాలన్న ఆశ తో చేసే ప్రయత్నం ఇది.చిత్రం క్రింద దాని సమాచారం సంక్షిప్తం గా ఇవ్వడం జరిగింది. పత్రిని అమ్మే వారు శాస్త్రము లో చెప్పినవి కాక వారికి దొరికినవి తెచ్చి అమ్ముతున్నారు. అటువంటి మొక్కల వలన కొన్ని రకాల అల్లెర్జిలు రావడానికి అవకాశం వుంది. 
పూజ కుపయోగించే ప్రతిమను మట్టి తో చేసినది , విషపూరిత రంగులు వేయనిదానిని పూజించండి.
 Respect our Nature. Be Eco friendly. Wish you a Happy and Healthy Vinayaka chavithi.
ఏక వింశతి  -21 పత్రాలు - పత్రి పూజ : వీటిలో విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనవి కొన్ని, శివునికి ప్రీతికరమైనవి కొన్ని, పార్వతి మాతకు ప్రీతికరమైనవి కొన్ని వున్నాయి. కొన్ని ఔషధ మొక్కలు, కొన్ని మధుర ఫలాలను ఇచ్ఛేవి , కొన్ని విషపు మొక్కలు, కొన్ని ముళ్ళవి, కొన్ని వృక్షాలు కొన్ని చిన్న గుల్మా లు వున్నాయి . వీటి లక్షణాలను  విశ్లేషిస్తే వేదాంతము కొంత తెలుస్తుంది.
 వినాయకునికి గల ముఖ్యమైన 21 నామాలు , ఒక్కో నామము తో స్మరించినపుడు ఉపయోగించే పత్రము , దాని  Botanical name; Telugu names and photographs are provided for correct and easy identification.
1.Sumukhaya Namaha.: సుముఖాయ నమః(My salutations for a good spokesman)
Leaf used: Sanskrit name: మాచీ పత్రం- తెలుగు పేరు : దవనం
Botanical nameArtimissia pallense (Family: Asteraceae) .
It is a small aromatic herb. It is a cultivated plant. ఇది సుగంధ భరితమైన మొక్క . దనుజ వైరికి ప్రీతి కరమైనది దవనం. 
(Significance: though small and short, may not be handsome, speak with pleasantness , use sweet words without hurt, your greatness spread like fragrance)    

Artimissia .pallense (దవనం)
Plant name: (Sanskrit) Machi patram మాచీ పత్రం (Telugu)
–Botanical name: Artmisia indica (మాచ పత్రి )
Medicinal Use: Aromatic, tonic, anti malarial & digestive.
In some versions it is "Davanam", in others it is "Maacha patri" Any of these plants may be used. Both have anti insecticidal properties.
Artmisia indica/ A.vulgaris మాచ పత్రి 
2.Ganaadhipaya Namaha : గణాధిపాయనమః(My salutations to Head of Ganas)
Leaf used: : Brihatipatram, బృహతీ పత్రం(Sanskrit) (Telugu లో Vakudu -వాకుడు, నేల ములగ /నేల వంకాయ/ వెర్రి  వంగ / వార్తకి / చల్ల ములగ  అనికూడా అంటారు )
Botanical name: Solanum surettense/ Solanum xylocarpum (Family: Solanaceae)
An armed shrub found in waste places.ఇది అన్ని భాగాలపై ముళ్ళను కలిగి ఉంటుంది . ఆయుర్వేదం లో దీన్ని దశమూలాల్లో ఒకటి గా చెప్తారు . ఇది నేలపైన సమాంతరంగా పరుచుకొని పెరుగుతుంది; దీని కాయలు  చిన్న వంకాయల వలె  పసుపు పచ్చగా ఉంటాయి. తీగలాగా పెరిగి ఎర్రటి కాయలనిచ్చే ది ఇదీ వేరు.     
Medicinal Use: In Ayurveda it is used to manage edema, worm-infestation, skin diseases, indigestion and as diuretic.
(Significance: to handle the army one should be harsh outward, should be armed in all aspects to prevent the enemy- like this spiny plant)
Solanum surattense
3. Gowriputraya Namaha/ Umaputraaya namaha:ఉమాపుత్రాయనమః  : గౌరీ పుత్రాయనమః(My salutations to the Son of Goddess Gauri or Uma )
Leaf used:  (Sanskrit) Bilvapatram బిల్వ;  (Telugu -Maredu  మారేడు)
Botanical name: Aegle marmelos (Family: Rutaceae)

Medicinal Use: Leaves, fruit, stem and roots of this tree at all stages of maturity are used as medicine against various human ailments; such as asthma, anemia, fractures, healing of wounds, swollen Joints, high blood pressure, jaundice, diarrhea, and typhoid and for the management of diabetes mellitus in Ayurveda. Fruit pulp is used as coolant, to control loose motions, and in gastric problems.
Commonly found in temples.శివాలయాల్లో  తప్పనిసరిగా ఉంటుంది; ఇపుడు ఇళ్లలో కూడా పెంచుకుంటున్నారు . ముళ్ళున్న పెద్ద చెట్టు.    
(Significance: Gowri means pure white or knowledge; son of knowledge is also knowledgeable; one should be strong in three ways; in Mythology this tree is said to be arise from the sweat of Goddess Parvathi, hence it is dear to lord Shiva. Uma is the short form of Om (అ+ఉ+మ) బిల్వ పత్రం లోని మూడు దళాలు త్రిగుణాలకు , త్రిలోకాలకు, సృష్టి స్థితి లయ కు ప్రతీకలు గా , భావిస్తారు.  )
Aegle marmelos మారేడు 
4. Gajananaya Namaha: గజాననాయనమః(My salutations to Elephant faced god)
Leaf used:  (Sanskrit) Durvara patraదూర్వార; (Telugu)Garika గరిక 
Botanical name:  Cyanodon dactylon (Family:Poaceae) All grasses are not garika. this is small grass found in fields.   
Beware of other grasses; It is often replaced by darbha/ Imperita or some times by Typha in Patri. They cause mild allergy.
దర్భ వేరు గరిక వేరు ; దర్భ విష్ణువుకు ప్రీతీ కరమైనది . దర్భ గడ్డిని ఆసనము గా, వైదిక క్రతువులో దీనిని చేతిలో ఉంచుకుని తర్పణము ఇస్తారు. దర్భ ఆకు మొనదేలి ఉంటుంది.
 గరిక చిన్నదిగా వుంది మృదువుగా ఉంటుంది .వినాయక పూజకుగరిక ను వాడాలి. 
Medicinal Use: Tender leaves are used as leafy vegetable; it is used in biliousness, vomiting, burning sensation, hallucinations, fever, chronic diarrhea and dysentery, ophthalmia and in skin diseases.
(Significance: An elephant is a herbivore, with small grass like devotion we can win elephant like large god; in mythology it is said to have arise from the hair of Prajapati)

గరిక Cyanodon dactylon
5. Harasunve Namaha: హరసూనవేనమః(My salutations to Son of Lord Hara-Shiva)
Leaf used: (Sanskrit)Dattura ptra (Telugu)ఉమ్మెత్త
 Botanical name : Datura metal or D.stramonium either can be used(Family:Solanaceae) 
A herb in waste places.flowers large, white or pink, fruit spiny. The leaf, flower and seed are poisonous. తెల్లని లేదా ఊదా రంగు పెద్ద పూలతో ముళ్ల కాయలతో వుండే చిన్న చెట్టు , విషపూరితం 
Medicinal Use:It is used to treat asthma, cough, rheumatism, muscle pain and dog bite.
(Significance: As lord Shiva bear poison in his throat this plant also have poisonous seeds, in some hallucination Shiva be headed Ganesh and after knowing that he is the creation of Goddess Parvathi his wife he gave rebirth to him by adhesing the head of an elephant )
Datura metal ఉమ్మెత్త 
6Lambodaraya Namaha: లంబోదరాయనమః(My salutations to god with a descending stomach)
Leaf used: (Sanskrit)Badari patra బదరీ పత్రం;  (Telugu-Regu రేగు ; 
Botanical nameZizyphus mauritiana/ Z.jujba(Family:Rhamnaceae)
Medicinal Use: Fruits are eaten fresh or dried; they are astringent, cooling, stomachic, styptic, and laxative. Bark is used in bone fracture.The purified resin makes the high-quality shellac.  Habitat: An armed shrub in forests or in waste places.చిన్న ముళ్ళుండి పొదలాగా పెరుగుతుంది 
Mythological significance: When Lord Vishnu undergoing a great penance at Himalayas, Badri Vriksham gives shade to him. Hence it is considered as sacred tree.It is said to have admnistered by "Ashwani devathalu" the divine doctors used this fruit for strength)
రేగు Zizyphus jujuba
7. Guhagrajaya Namaha: గుహాగ్రజాయనమః(My salutations to the elder brother of Karthikeya or the superior hearted)
Leaf used: (Sanskrit)Apamarga patraఅపామార్గ, (Telugu)Uttareni  ఉత్తరేణి  -
Botanical name Achyranthes aspera (Family:Amaranthaceae)
 Medicinal Use:The plant is useful in eye and liver complaints, rheumatism, scabies and other skin diseases. The branches are used as tooth brushes. Decoction of whole plant is diuretic and used in renal dropsy. Root is used for scorpion bite. the leaf is cooked as leafy vegetable) 
Habitat: A herb found in waste places.దీనికి పొడవైన ముళ్లవంటి చిన్న పూలున్న కాడలు కొమ్మల చివర ఉంటాయి . రోడ్లవెంబడి కలుపు లాగ పెరిగే చిన్న చెట్టు 
Mythological significance: The dried stems and seed are used in "Homas" especially in Raajasuya yaagam; it is believed this plant diverts the enemies from us, hence apaa maarga; it is by his intelligence he won the race ahead of his brother Karthikeya)
ఉత్తరేణి Achyranthus aspera
8Gajakarnaya Namaha: గజ కర్ణాయనమః(My salutations to Elephant eared god)
Leaf used: (Sanskrit)Tulasi (Telugu)Tulasi తులసి -
Botanical name: Ocimum sanctum (Family:Lamiaceae) 
 Medicinal Use:The leaves are used to manage common cold, teeth ache, skin problems like eczema, earache. It is widely used in home remedies.Anti kapha, to control skin and respiratory diseases. The dried stems are made into beeds, a chain made of these beeds is considered as auspicious. 
 A sacred herb grown in house holds and temples
Significance in Mythology: Vrinda a synonym to Tulasi. Tulasi is regarded as a great worshipper of the god Vishnu. This plant is also considered as a manifestation of  Goddess Lakshmi. It is only during Vinaayaka Chavithi Thulasi is used to worship Lord Vigneswara.
Ocimum sanctum తులసి 
9. Ekadantaya Namaha: ఏక దంతాయనమః(My salutations to the god with one teeth)
Leaf used: (Sanskrit)Chuta patra (Telugu)Mamidi చూత పత్రం, మామిడి -
 Botanical name : Mangifera indica (Family:Anacardiaceae) 
Medicinal Use: Fruits are edible;flowers are used in diarrhea, chronic dysentery and chronic urethritis. Extracts of bark, leaves, stem and unripe fruits are used as antibiotics for many ills;tender leaves are considered anti diabetic.
 Found in cultivation, also in forests.
Mythological significance: Perfectly ripe mango is often held by Lord Ganesha as a symbol of attainment, regarding the devotees' potential perfection. Mango blossoms are also used in the worship of the goddess Saraswati. Mangoes are considered favourite fruits to Goddess Parvathi. In the war with demons Lord Ganesh broke one of his teeth, to regain the energy mango is needed. ) 
Mango మామిడి 
10 Vikataya Namaha: వికటాయ నమః (My salutations to the god Who have changed the shape; Great/ powerful)
Leaf used: (Sanskrit)Karaveera patraకరవీర పత్రం, (Telugu)Genneru  గన్నేరు 
Botanical name: Nerium oleander Syn. Nerium indicum(Family:Apocyanaceae)
Some versions indicated that Nerium indicum should be used  as it is an Indian plant. Where as Cascabela thevitia is a native of S.America. Both belong to the family Apocyanaceae. Both are poisonous.
Medicinal Use:Diuretic, for heart diseases,poisonous in high doses A shrub found in siva temples.
Mythological significance: When he was beheaded by Shiva he was blessed with an elephant head to regain his life; his shape was thus changed or deformed; the leaves are very poisonous; it is resistant to dry conditions; hence we must withstand like this plant in spite of difficulties. The flower is sacred to Lord Shiva and is offered to the deity. It is also offered to Goddess Parvathy.)

Nerium indicum గన్నేరు 
11. Bhinnadantaya Namaha: భిన్న దంతాయనమః(My salutations to the god with different lengthed teethed)
Leaf used: (Sanskrit)Vishnukrantham (Telugu)Vishnukrantham విష్ణు క్రాంతం 
Botanical name: Evolvulus alsinoides (Family: Convolvulaceae)
నేలమీద పరుచుకొని పెరిగే చిన్న మొక్క దీని నీలి పువ్వులే దీని అందం 
 Medicinal Use:Improves memory, used for nurological diseases ) A herb in waste lands.
Significance: the flowers are blue like the glow of Lord Vishnu, Vishnu  means who dispersed in the entire universe, hence the sky and oceans are blue the lord is also blue)
Evolvulus alsinoides  విష్ణు క్రాంతము
12. Vatave Namaha: వటవేనమః(My salutations to a cipher)  
Leaf used: (Sanskrit)Dadimi patra (Telugu)Danimmaదానిమ్మ
Botanical name: Punica granatum (Family:Punicaceae)
Medicinal Use:To control motions, controls bleeding,anti pitta A cultivated shrub
Significance: it yields a dye, he is the scibe for Veda vyaasa to write Mahabhaaratha, for strength and stamina this fruit is used, it is nutritive hence it is offered)
Punica granatum  దానిమ్మ
13. Sureswaraya Namaha: సురేశ్వరాయనమః(My salutations to supreme of deities)
Leaf used(Sanskrit)Maruvaka patr (Telugu)Maruvam మరువం 
Botanical name: Origanum majorana (Family:Lamiaceae)
Medicinal Use:For Rhumatic diseases and skin diseases  Cultivated aromatic herb.
Significance: For the supreme lord I offer this pleasant smelled leafy herb ; unless a leader has pleasant qualities he may not win the hearts of his followers)
Origanum majorana మరువము
14. Phaalachandraya Namaha: ఫాల చంద్రాయనమః(My salutations to the  God with moon like forehead or who bears moon on his forehead)
Leaf used: two texts available one is gandakiGandaki గండకీ , గందరి అంటే telugu  లో చెఱకు, దేవ కాంచనం అని అర్ధములున్నాయి , అందువలన చెఱకు తో పూజించుట సమంజసము(As per Sanskrit dictionary gandaki means having lumps/ nodes with juice ; hence it is appropriate to use Sugarcane)
another text (Sanskrit)Jambeeraజంబీర  (Telugu)Gajanimma గజనిమ్మ 
Botanical name -Citrus limonium (Family: Rutaceae)
Medicinal Use:Digestive  A tree cultivated for its fruits.
Significance: He is so pleasant like moon for such pleasant god we offer sweet tasted sugarcane to bless us with sweet fruits in all walks in life)
Citrus limonium పెద్ద నిమ్మ
గండకీ Saccharum officinarum
  15. Sarveswaraya Namaha: సర్వేశ్వరాయనమః(My salutations to the God for all)
Leaf used(Sanskrit)Devadaru  (Telugu)Devadaru-దేవ దారు 
 Botanical name -Cedrus deodar (Family:Pinaceae) This plant is found in Himalayas only; hence in South India an alternative is used.https://en.wikipedia.org/wiki/Cedrus_deodara 
Medicinal Use:For Skin diseases, anti pyretic.In South India where Cedrus is not available, Erytroxylum is used . It is available in scrub forests.
Cedrus and Erythroxylum have fragrant wood) 
Erythroxylum monogynum దేవదారు 

16. Herambhaya Namaha: హేరంభాయనమః(My salutations to a boastful hero)
Leaf used: (Sanskrit)Sindhuvara patramసింధువార పత్రం ;(Telugu)Vavili-వావిలి 
Botanical name: Vitex nigundo (Family: Verbinaceae)
Medicinal Use: Anti vata, relieve pains in muscles and joints.
A shrub cultivated as a hedge plant or run wild in waste places
Vitex nigundo వావిలి
. 17. Surpakarnaya Namaha: శూర్పకర్ణాయనమః(My salutations to a winnowing basketed eared god like elephants ears)
Leaf used: (Sanskrit)Jaji patram (Telugu)Jaji.జాజీ 
Botanical name : Jasminum angustifolium (Family : Oleaceae)
Medicinal Use:For skin diseases
  A twiner in forests
Significance: It is with pleasant odour, it is liked by Parvathi, and Lord Shiva 
Jasminum angustifolium జాజి
18. Ibhavaktraya Namaha: ఇభ వక్త్రాయనమః(My salutations to Elephant faced god )
Leaf used(Sanskrit)Shami patramశమీ ; (Telugu)Jammiజమ్మి 
for image clic
https://www.flickr.com/photos/45835639@N04/5453607818/in/dateposted/
Botanical name: Prosopis cineraria (L.) Druce,
 Syn. Acacia spicigera (Family: Fabaceae/Mimosaceae)
Medicinal Use:Pacifying, digestive  A small tree in forests or found in some temples.
Significance in Mythologythe god of fire- Agni hid in the heart of the Shami tree to escape from the wrath of Brighu Maharishi.Shami Tree also represents goddess Durga. This tree is also worshiped by Lord Sri Ram. The wood was used to kindle the sacred fire during Vedic times. Shamipuja – the worshipping of the Shami tree finds mention in both Ramayana and the Mahabharata. 
शमी शमयते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी ॥
करिष्यमाणयात्राया यथाकालम् सुखम् मया ।
तत्रनिर्विघ्नकर्त्रीत्वं भव श्रीरामपूजिता ॥Prosopis cineraria జమ్మి 
19. Vinayakaya Namaha: వినాయకాయనమః(My salutations to lord Vinaayak a great leader)
Leaf used:  (Sanskrit)Aswatha patram అశ్వత్థము(Telugu)Ravi రావి ,  –It is also known as peepal tree, Bhodhi tree.
Botanical name: Ficus religiosa (Family: Moraceae )
Medicinal Use:Digestive ,enhances reproductivity,pacifying ) A tree found in temples especially in Vishnu temples
Significance in Mythology: River Sarswathi is said to be arised from the roots of this tree. It is considered as manifestation of Lord Vishnu. Many sages meditate under this tree.
Lord Budhha attained his spiritual knowledge (Gnana) under this tree; the tree is still seen in Gaya town of Bihar. When this tree unites with Margosa tree the pair is considered as auspicious and worshipped as Lord Vishnu and Lakshmi. This tree is said to have an embodiment of knowledge, hence a great leader should have good knowledge, hence we offer
రావి Ficus religiosa
20. Surasevitaya Namaha: సుర సేవితాయనమః(My salutations to the god who served by deities)
Leaf used(Sanskrit)Arjuna patra (Telugu)Tella maddi.తెల్ల మద్ది -
Botanical name :Terminalia arjuna(Family: Combritaceae)
Medicinal Use: The decoction of bark is a tonic in heart diseases. 
Habitat: Cultivated along roadsides ; Naturally found in forests
Mythological significanceThe tree bears the same name as Arjuna, the warrior hero of the epic Mahabharata. Arjuna in Sanskrit means ‘white’. This refers to the white coloured bark of the tree.
According to the Bhagavatha Purana, Nalakuber and Mangriva, the sons of Kubera were cursed to turn into the Arjun tree by Narada. After about 100 years, the two were relieved of the curse by Lord Krishna.It is described in many Puranas, as favourite tree to dieties.
Lord Shiva is compared to this tree, his colour is white like the bark of this tree; a leader should be pure and shine in white hence this tree) 
Terminalia arjuna తెల్ల మద్ది
21. Kapilaya Namaha: కపిలాయనమః(My salutations to the god who shines like sacred fire in reddish colour)
Leaf used: (Sanskrit)Arka patramఅర్క  (Telugu)Jilledu-జిల్లేడు 
Botanical name: Calotropis gigantia (Family: Asclepiadaceae)
Medicinal Use:Anti poisonous, anti vata
Habitat:  A shrub in waste places
Mythological significance: It is related to Lord Sun(Arka means Sun), and Shiva is also fond of the flowers of Calotropis. The woody root is used make Lord Ganesh idols, which are considered as auspicious. It is said the plant arise from hot milk carried by Angirasa etc rishis, it generates heat in the body, withstand heat. he shines like Lord Surya/ Kapila  
Calotropis gigantia జిల్లేడు


వెలగ
Note:There may be some differences in the texts, in some texts instead of Jambeera patram, gandaki patram is given. the names and order is also slightly different. I have followed the text published by TTD book "sacred plants:
While collecting the leaves for Vinayaka puja, some precautions have to be observed.పత్రి సేకరించే టప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించండి 
Ganneru is a poisonous plant, swallowing of 1-2 leaves may lead to death in children.గన్నేరు ఆకులు విషము ; పిల్లలు నోటిలో పెట్టుకోకుండా చూడండి 
 Seeds of Datura are also poisonous, the fruits are spiny, warn your children while enjoying the festival;ఉమ్మెత్త విత్తనాలు కుడా విషయుతమే . కాయల ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The latex of Calotropis is a ophthalmic poison, without any irritation the eye sight is lost if the milky liquid contacts with  the eyes. Observe your children, and tell them not put the hand in your eyes unless washed with soap. Till today there is no cure for this poisoning.
ఇక జిల్లేడు పాలు కళ్ళల్లో పడితే చూపు కోల్పోతారు .కాబట్టి చేతులు కళ్ళల్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి . చాలామంది తెలియక చూపు కోల్పోతున్నారు , జాగ్రత్త 
Ziziphus-regu, Maredu, vakudu are spiny plants, they may hurt you.
రేగు, వాకుడు, మారేడు యివన్నీ ముళ్ళ చెట్లు , ముళ్ళు కళ్ళలో గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
 Lord Ganesha is a God of intellect. He indicates that in this world there are good and bad  persons around us like  tulasi, garika like non-poisonous plants and jilledu to ummetta like poisonous plants; but all are useful in some way;  "I consider all in similar way; learn how to deal with people like these thorny or poisonous plants and get the best from them". Good wishes.
ప్రపంచములో మనచుట్టూ విషపు మొక్కల వంటి వారు, ముళ్ళ చెట్ల వంటి వారు, తులసి వంటి పవత్రమైన మంచి వారు వుంటారు , భగవంతుని దృష్టి లో అందరూ సమానమే , అందరిలో ఎంతో కొంత మంచి వుంటుంది , ఎవరి తో యెట్లా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకోవడం కూడా తెలుస్తుంది . మన మొక్కల విలువ తెలుస్తుంది. 

వినాయకుడికి వెలగ పండు ప్రీతి కరమని భావిస్తారు. కానిదీన్నిపత్రి లో ఉపయోగించరు Since the patri sold in the market contains some weeds which are allergic to humans; Eg. Instead of machipatram, Pitchimachapatri or the congress grass – Parthenium hysterophorus is sold.
Celebrate the festival in an environmentally friendly way. Since I am a Botany lecturer I have provided the images I got from my camera. This is to educate the unconcerned people on Nature.
Whenever you handle poisonous plants be careful, never put your fingers or hand in the eyes or rub your eyes with the plant sap.
విఘ్నేశ్వరుడు అందరికి  సద్భుద్ధిని, శక్తిని, శుభాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్ధిస్తూ ...  శుభాకాంక్షలతో, withbest wishes

Monday, May 31, 2010

పూజ కు ఉపయోగించే కొన్ని పవిత్ర పుష్పాలు వాటి విశిష్టత

పూజ కు ఉపయోగించే కొన్ని పవిత్ర పుష్పాలు వాటి విశిష్టత . The following are some of the sacred flowers described in our ancient literature. They are used for worship in temples and in many houses throughout India.
ఈ పుష్పాలకు సువాసన తో బాటు ఔషధ గుణములు కూడా వున్నవి .బజారు లో దొరికేవి కొన్ని. పూర్వము అడవులలో నుండి సేకరించి / తోటలలో పెంచి పూజకు ఉపయోగించే వారు. చాలా మందికి బంతి ,చేమంతి, జాజి,మల్లె, గులాబీ, సంపెంగ, పద్మము, కనకాంబరం తెలిసినంతగా ఇతర పుష్పాలను కూడా వాడ వచ్చని తెలియదు. అందువల్ల ఈ వ్యాసము ఒక చిన్న ప్రయత్నము raama shree raama 
1. పద్మము, (Lotus): దీన్నే తామర(తెలుగు)కమలము, అరవిందము, నళినము, సరోజము, వారిజము, అని కూడా అంటారు.పుండరీకము, కల్హారము,అంటే తెల్లని పద్మము అని అర్ధము. ఇది విష్ణువు కు, లక్ష్మి కి ప్రీతి పాత్రము.
Botanical name: Nelumbo nucifera Gaertn., Family: Nelumbonaceae
Lotus పద్మము 
2. కదంబము/ కడిమి : Botanical name: Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth., Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser,ఈ రెండు వృక్షాలు కదంబముగా పిలవ బడుతున్నాయి . వ్యాసుడు, మహాకవి కాళిదాసు, శంకర భగవత్పాదులు  పార్వతినికదంబ వన వాసిని , కదంబ ప్రియ  గా వర్ణించారు.    ఈ చెట్లు  అడవిలో  సహజం గా పెరుగుతాయి . పుష్పాలు  సువాసన భరితం గా ఉంటాయి.
Mitragyna / కదంబ 

కదంబ /Neolamarkia 
   3.జపా పుష్పం: మందారం Botanical name: Hibiscus rosa-sinensis ; Family: Malvaceae
 ఈ పుష్పాలను కాళికా మాతకు , శివుడికి  ప్రీతి పాత్ర మైనవి గా వర్ణించారు. అంగారకుని జపా పుష్ప వర్ణము కల వాని గా వర్నిస్తారు. జిల్లేడు,మరికొన్ని పుష్పములను కూడా మందారము అని వర్ణించడం జరిగింది.Bauhinia purpurea L.,Bauhinia variegata L., Bauhinia tomentosa L., వీటిని కూడా మందారము / దేవకాంచనము/ మోదుగ  అంటారు. 
"మందార గంధ సంయుక్తం, చారు హాసం ..... అని కృష్ణుని,మందార గంధ యుతం అని అమ్మ వారిని వర్ణించారు. 
పార్వతిని "మహతీ మేరునిలయా మందార కుసుమ ప్రియా "అని వర్ణించారు 
Bauhinia purpurea మందారము

జపా పుష్పం 
4. నీలోత్పలము : నల్ల/నీలి కలువ: Indian blue water lily, Indian water lily (Eng.);
కృష్ణుని కొందరు కవులు  నీలోత్పల ద్యుతి(నీలి కాలువ వంటి వర్ణము /కాంతి)  గల వాని గా వర్ణించారు . దుర్గా దేవి పూజ కు, నారాయణుని పూజకు విశేషంగా వాడతారు .  
Botanical name: Nymphaea nouchali Burm.f., syn. Nymphaea stellata Willd.

నీలి కలువ 
5. కుందము: అడవి జాజి: Botanical name: Jasminum auriculatum Family: Oleaceae  కాళిదాసు  పార్వతి పలు వరుస కుందముల వలె ఉన్నవని వర్ణింప బడినది.సరస్వతి మల్లె వలె తెల్లని వర్ణము కలిగినదని వర్ణించ బడినది.   ఇవి దేవి పూజకు వాడబడుతున్నాయి.  వాసంతి, మాగధి, మొల్లలు అనికూడా పిలుస్తారు. ఇవి సుగంధ భరితము. 
Jasminum sambac (L.) Aiton, మల్లె, నవమల్లిక ఇవి మనము విరివిగా వాడే , బజారులో దొరికే మల్లె పూలు. Jasminum angustifolium (L.) Willd., అడవిమల్లె,సిరిమల్లె,  శ్రీమల్లె ఇవి కూడా అడవులలో దొరుకుతాయి. సుగంధ భరితము, ఈ మల్లె జాతులన్నీ దేవుని పూజకు ఉపయోగించ వచ్చు     
కుందము 
6. బంధూక పుష్పము :   మంకెన  పువ్వు : సూర్యాష్టకం లో-బంధూక పుష్ప సంకాశం - హార కుండల శోభితం ; మహా పాప హరం......   తం సూర్యం ప్రణ మామ్య హం   సూర్యుని వర్ణము బంధూక పుష్ప వర్ణము గా వర్ణించారు.
  Botanical name:. Pentapetes phoenicea L.,Family: Malvaceae
Ixora coccinea L., Family: Rubiaceae దీనిని రామబాణం, నూరువరహాల పూలు అంటారు, దీనికే మంకెన, బంధూకము అనే పేర్లు కూడా వున్నాయి. కావున వీటిని కూడా ఉపయోగించ వచ్చు. ఎర్రని రంగు కలిగిన పుష్పాలను కొందరు మంకెన పూలు గా వ్యవహరిస్తారు. 
లలితా దేవిని "బంధూక కుసుమ ప్రఖ్యా "అని, "జపా పుష్ప నిభా కృతి"అని   వర్ణించారు  
Ixora coccinea మంకెన పూలు 
  
మంకెన/ బంధూక  పువ్వు 
7. అతశీ : Botanical name: Linum usitatissimum, Family: Linaceae,  also known as Flax plant.  Seed are rich in omega-3 fatty acids; fiber is used weave coarse cloth. కృష్ణాష్టకం లో అతశీ  పుష్ప సంకాశం  హార నూపుర శోభితం --- కృష్ణం వందే జగద్గురుం- వాసుదేవుడి అతశీ పుష్ప వర్ణం లో వున్నా డని  వర్ణించారు. ఇవి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో సహజం గా కనిపించవు. చల్లని ప్రదేశాల్లో పెరుగు తాయి .   
అతశి పుష్పం 
8.వకుళ లేదా పొగడ: Botanical name: Mimusops elengi L., Family: Sapotaceae
 ఈ పుష్పాలు విష్ణువు కు ప్రీతి కరము. సుగంధ భరితము.  కృష్ణుడు బృందావనం లో ఈ పూల సుగంధమును ఇష్ట పడే వాడని వర్ణించ బడినది. విష్ణు పూజకు వాడతారు.తిరుమల లో వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా ఈ పొగడ పూల మాలలు వేస్తారు .
వకుళ /పొగడ 
9. మాలతీ:  Botanical name: Aganosma cymosa Family: Apocynaceae;బృందావనం లో కృష్ణుని అలరించిన తీగ  పుష్పాలు. సుగంధ భరితం. ఇవి మల్లెల్లాగే తెల్లగా సుగంధ భరితం గా ఉంటాయి. అడవుల్లో పెరుగుతాయి.    
మాలతి 
 10. మాధవి : Botanical name: Hiptage benghalensis(L.) Kurz, వీటి కాయలకు 3 రెక్కలుంటాయి, అందువల్ల వీటిని పావురాయి  కాయలని కూడా అంటారు .  బృందావనం లో కృష్ణుని అలరించిన తీగ  పుష్పాలు. అడవుల్లో సహజం గా ఉంటాయి .సుగంధ భరితం.   
  
మాధవీ లత 
11. చంపకము: Botanical name: Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre,
 ఈ పుష్పాలు విష్ణువుకు పార్వతి కి ప్రీతి పాత్రము. సుగంధ భరితము. వీటిని చాంపేయము, సంపంగి పూలని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని పూజకు విరివిగా ఉపయోగిస్తారు.     
చంపకం 
12. సేవంతిక: Chrysanthemum indicum , చేమంతి పూలు
13. పారిజాతము : Nyctanthes arbor-tristis L.,  పొగడ, సేపాలిక, అని కూడా పిలుస్తారు.   
పారిజాతం 
13. అర్క(జిల్లేడు) : Botanical name: Calotropis giganteaశివునికి అర్కముడు అనే పేరు కూడా వున్నది, సూర్యునికి కూడా అర్కుడు అని పేరు.  తెల్లని పూలు గలవి శ్రేష్టము ఈ పూలను గణపతి, శివ, సూర్య పూజకు మాత్రమే వాడతారు . రధ సప్తమి నాడు సూర్యారాధనకు వాడుతారు.   విష్ణు ఆరాధనకు ఉపయోగించరు.దీని కర్రతో గణపతి విగ్రహాన్ని చేసి పూజ చేస్తారు
ఆర్క/జిల్లేడు  
 15. పలాశ: కింశుక / మోదుగ: Botanical name: Butea monosperma  దీని పుష్పాల తో హోళీ రంగులు చేసి ఆడుకుంటారు . దీని శాఖ తో చేసిన కర్రను ఉపనయనము సమయం లో వాడతారు .వీటిని మన్మధుని గోర్లు అని కూడా అంటారు.
పలాశ 
  16. ద్రోణ: తుమ్మిపూలు; Botanical name: Leucas aspera ; వీటి పూలను కార్తీక మాసం లో మాస శివ రాత్రి , సోమవారం, ఆర్ద్ర నక్షత్రం వున్న రోజుల్లోశివ పూజకు ఉపయోగిస్తారు. వీటి ఆకును ఆకు కూర గా వాడతారు. విష్ణు పూజకు ఉపయోగించరు.
ద్రోణ / తుమ్మి 
17. అశోకము :  ఈ చెట్టు కింద నే సీతమ్మ వారు రావణుడి చెర లో  వుండినదని రామాయణం లో వర్ణించ బడినది. దీనికి వంజులము అని మరియొక పేరు.  ఇది శోక నాశకము గ భావిస్తారు. వీటి పూలను అమ్మ వారి పూజకు వాడతారు. లలితా దేవిని "చంపకాశోకపున్నాగ సౌగంధికా లసత్కచా "అని వర్ణించారు (she decorated her hair with Champak, Ashoka, Punnaga and Sougandhika flowers)
 Botanical name: Saraca indica, Family: Fabaceae
అశోక వృక్షం 
18. మామిడి/చూతముBotanical name: Mangifera indica Family: Anacardiaceae
హిందువుల ఇళ్ళలో మామిడి ఆకులు లేకుండా ఏ పండుగను కానీ శుభ కార్యమును గానీ ఊహించలేము. ఇది అతి పవిత్రమైన వృక్షము. దీని ఆకులనే కాక పుష్పాలను కూడా సరస్వతీ దేవి, వినాయకునికి , లక్ష్మీ పూజకు వాడతారు.
Mangifera indica మామిడి 
18.  వేప:Botanical name: Azadirachta indica Family: Meliaceaeదీనిని నింబ వృక్షము అని కూడా అంటారు.  వేప పూలను తెలుగు వారు ఉగాది నాడు వాడతారు . వేప చెట్టు ను లక్ష్మీ స్వరూపం గా పూజిస్తారు.  గ్రామ దేవతల పూజలకు ఉపయోగించడము అందరికి తెలిసినదే .
19. కేతకి :దీన్నే మొగలి పూవు అని కూడా అంటారు.
Botanical name: Pandanus odorifer Family: Pandanaceae 
దీన్ని శివ పూజకు తప్ప మిగిలిన దేవతారాధనకు వాడతారు. శివ లింగము ఆది అంతము చూచానని అబధ్దము చెప్పడం వలన పూజకు పనికి రాకుండా పోయింది.
కేతకి , మొగలి పువ్వు 
20. పున్నాగ : దీన్ని పొన్న అనికూడా అంటారు.
Botanical name: Calophyllum inophyllum L., Family:Calophyllaceaeతెల్లని సుగంధ భరితపుష్పాలు ఉంటాయి. వీటిని శివ పార్వతుల పూజకు, విష్ణు పూజకువాడతారు.
పున్నాగ/పొన్న  
21. పాటల/ పాటలీ/కలిగొట్టు పుష్పము:Botanical name:Stereospermum tetragonum DC.,Family: Bignoniaceae 
శివ పార్వతుల సమాగమము ఈ చెట్టు కింద జరిగినదనిపురాణములలో వర్ణించ బడినది.అందువలన పసుపు రంగు కల ఈ పుష్పము లుశివపార్వతుల కు ప్రీతి పాత్రము.
లలితా పరమేశ్వరి  "దురా రాధ్యా , దురా ధర్షా పాటలీ కుసుమ ప్రియా "అని కీర్తించ బడింది  
పాటల /కలిగొట్టు 
22. కరవీరము/ఎర్రగన్నేరు/కస్తూరిపూలు:Botanical name: Neerium indicum L.,
వీటిని శివ, పార్వతి, వినాయక పూజకు వాడతారు.  
  
 23. దేవకాంచనము/అడవి గన్నేరు/ దేవ గన్నేరు అనికూడా అంటారు.Botanical name: Plumeria alba (తెల్ల పూలవి), Plumeria rubra(ఎర్ర పూలవి). 
దేవ కాంచనం 
24. మధూకము: దీనినే ఇప్ప/ విప్ప అంటారు. వీటిని పూజకు వాడక పోయినా, ఎండిన పూలను తేనెతో కలిపి  భద్రాచలం వంటి కొన్ని దేవాలయాల్లో ప్రసాదం గా వాడతారు.ఇవి తియ్యగా ఉంటాయి. 
    Botanical name:  Madhuca longifolia(J.Koenig ex L.)J.F.Macbr, 
Madhuca flowersఇప్పపూలు 
కనకాంబరం, జాజి, గులాబీ , నందివర్ధనం, గన్నేరు,
లింగాక్షతలు/ చిలకముక్కుపూలు,
గిరికర్ణికా-అంటే శంకు పుష్పాలు: Botanical name: Clitoria ternatea L., 
శంకు పుష్పము 
 దేవకాంచనము,  వంటి సుగంధ భరిత పుష్పాలను వాడతారు.
  నాగ కేసరము: Mesua ferrea L.,
నాగ కేసరము Mesua ferrea

 శివలింగం పూలు: 
Couropitta guinensis శివ లింగం పూలు 


బంతి  Mari gold, Botanical name: Tagetus patula దీన్ని గొబ్బెమ్మలు , బతుకమ్మల ను అలంకరించడానికి వాడతారు ; పురాతన గ్రంధాలలో దీని ప్రస్తావన లేదు. 
తంగేడు, గురుగు, గుమ్మడి , బీర ,  పూలను ప్రధానం గా బతుకమ్మ(తెలంగాణాలో  ) పూజించడానికి , గొబ్బెమ్మలను(ఆంధ్ర లో ) పూజించడానికి వాడతారు.
తంగేడు /బతుకమ్మ పూలు 
సీతమ్మ జడలు 
గురుగు పూలు 
గుమ్మడి పూవు 
వీటిని కూడా గుమ్మడి పూవు అంటారు. ఇది పొద 
బీర పూలు 
పూలనే కాకుండా పత్రాలను, మొక్కల నుండి లభించే జిగురు మొదలయినవి కూడా పూజకు ఉపయోగిస్తారు.
మామిడి ఆకు లేనిదే శుభ కార్యము జరుగదు . కలశ నిర్మాణము లో వాడతారు.  
1.బిల్వ (మారేడు )వాటిలో  శివునికి బిల్వ (మారేడు ) దళాలను వాడతారు.శైలూషము,శాండిల్యము, శ్రీఫలము అనికూడా పేర్లు. దీని Botanical name: Aegle marmelos (L.)Corrêa.కొన్ని ప్రదేశములలో మూడు దళములు గల వరుణ వృక్షాన్ని మారేడు కు మారుగా శివారాధనకు వాడతారు. దీని శాస్త్రియ నామము Crateva religiosa ,దీన్ని వుసిక మాను, ఉలిమిరి అని కూడా అంటారు  
 2. తులసి: Botanical name: Ocimum tenuiflorum Syn. Ocimum sanctum. భారత దేశములో తులసి మొక్క గురించి తెలియని వారుండరు.బృంద,కృష్ణతులసి/నల్లతులసి,లక్ష్మి తులసి/తెల్లతులసి,అని కూడా అంటారు. కుక్క తులసి తప్ప మిగిలినవి పూజకు వాడ వచ్చు. ఇవి విష్ణు పూజకు , ప్రశస్తము. తులసి దళాలు వేసిన నీరు కఫ హరము. 
3.  మరువకము,Origanum majorana L., దవనమును Artemisia pallens Wall. ex. DC.,  కూడా పూజ కు వాడుతారు. ఇవి సుగంధ భరితము.    
4.నాగవల్లి/ తమల పాకు: Botanical name: Piper betel పార్వతి, కాళిక లను "నాగవల్లీరసవాసినీ" అని వర్ణించారు. తమలపాకులను హనుమంతుని పూజకు వాడడం అందరికీ తెలిసినదే.
5. గరిక : Botanical name: Cynodon dactylon; దీన్ని విఘ్నేశ్వరునిపూజకు వాడతారు. 
6. దర్భ గడ్డి : Botanical name: Desmostachya bipinnata, దీన్ని కుశ అని కూడా అంటారు జపము , యజ్ఞము మొదలైన క్రతువులలో దీన్ని వాడతారు.      
7. చందనము  /శ్రీగంధము: Botanical name: Santalum album, కలపను అరగదీసి చేసే ముద్దను గంధము అంటారు. ఇది భగవంతుని కి లేపనం గా వాడతారు.     
8. ధూపము: Botanical name:  Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., గుగ్గిలం, పరంగి సాంబ్రాణి, అందుగ: ఈ చెట్టు నుండి వచ్చే జిగురు పదార్ధము నుగుగ్గిలం అంటారు
Agaru :అగరు Aquillaria agallocha ఈ చెట్టు నుండి లభించే జిగురు ను అగరు  అంటారు.
సాంబ్రాణి  Styrax benzoin అనే చెట్టు నుండి లభించే జిగురు. ఈ  రెండు చెట్లు మన దేశంలో సాధారణంగా వుండవు. వీటితో శివారాధన సమయం లో ధూపం వేస్తారు.     
9. కర్పూరముBotanical name:  Cinnamomum camphora ఈ చెట్టుఆకులు, కలప నుండి కర్పూరము ను సంగ్రహిస్తారు. దీన్ని అభిషేకజలములో, తాంబూలము లో నివేదనకు ఉపయోగిస్తారు. 
11. రుద్రాక్ష : Botanical name:Elaeocarpus ganitrus,  ఈ చెట్టు విత్తనాలనురుద్రాక్షలు అంటారు. రుద్రుని(శివుని )కన్నీటి చుక్క నుండి మొలిచిన చెట్టు గా ప్రసిద్ధి . వీటిని మాలలు గా చేసి జపానికి , శివుని పూజకు ఉపయోగిస్తారు.     
10. చెఱుకు : దీనిని రసాలము అని కూడా అంటారు.Botanical name: Saccharum officinarum,.మన్మధుని విల్లు చెరకుగడ , పార్వతి చేతిలోనూ చెరకుగడ ఉంటుంది.
అరటి పిలకలు, మామిడాకుల తోరణాలు, అరటి ఆకులు   శుభ కార్యాల్లో తప్పని సరిగా ఉండాల్సిందే.  
Sacred trees: పవిత్రమైన వృక్షాలు 
1. మర్రి /వట వృక్షము : Ficus benghalensis; It is considered as sacred. Lord Shiva in the form of Dakshina murthy said to be seated under the tree for meditation. Vaishnavites believe that lord Krishna lies on the leaf. 
2. రావి /అశ్వథ వృక్షము :  Ficus religiosa : Hindus consider this tree as incarnation of Lord Vishnu (As per Bhagavdgita); It is worshiped  as God. A peepal tree and a neem tree are planted together and consider them as lord Vishnu and goddess Laksmi. Some consider this tree as manifestation of Brahma (base), lord Vishnu (middle part, top as lord Shiva.   

 చివరగా ఒక మాట: శంకర భగవత్పాదుల శివానంద లహరి లో ని ఈ శ్లోకం చదవండి   
గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర విపినే 
విశాలే శైలే  చ  భ్రమతి కుసుమార్ధం జడ మతి 
సమార్పైకం చేతస్సరసిజం ఉమానాథ భవేత్ 
సుఖేనా వ స్థాతుం  జన ఇహ న జానాతి కి మ హో 
అర్ధము: ఓ ఉమా నాథుడా (శివుడా ) మంద బుద్ధి గల వారే నీ పూజా పుష్పాల కొరకు లోతైన చెరువుల్లో, జన సంచారం లేని ప్రమాద కరమైన అడవుల్లో, విశాల మైన కొండల్లో తిరుగుతాడు. కానీ హృదయ సరోవరం లో పూచిన ఒక పద్మాన్ని నీకు సమర్పిస్తే వున్న చోటే సుఖం గా ఉండ వచ్చ్చని ఈ ప్రజలకు తెలియ దంటే విచిత్రం గా వుంది . ఈ పూల న్నిటి కన్నా హృదయ పద్మమే భగవంతునికి ప్రీతి కరము అని భావము .
పద్మశ్రీ పొందిన ధర్పల్లి (చెట్ల)రామయ్య  కు కోటి నమస్కారములు; ఎవరో పెంచిన చెట్ల నుండి కోటి పూలు తెఛ్చి దేవుడిని పూజించుట కన్నా మనం కనీసం ఒక చెట్టయినా నాటి తే  కోటి పూల తో పూజ చేసిన ఫలం వస్తుంది. ఇది సత్యము.
the following is my అక్షర సుమావళి to worship goddess Parvathy. 
कामाक्षी कदंब माला 
 కామాక్షి కదంబ మాలా 

मूक शोकायिता लोक वाचायिता 
ज्ञान दीपायिता सर्व मन्त्रायिता 
सौम्य रूपायिता रम्य नादायिता 
वाक्य नीराजिता सौख्य संवादिता 
 वाग्देवता माता महा भाग्य दाता 
नमोस्तुते मत् हृदय संस्तिथा 


1. శుభాభ్యాం త్రిభువన పాలనాభ్యాం త్రిలోచనాభ్యాం

తపన శశి కళాభ్యాం, అమిత తపః ఫలాభ్యాం,

అతి సుందరాభ్యాం అత్యంత హితంకరాభ్యాం నమో

నమః శివశక్త్యాభ్యాం! కామాక్షీ మల్లికార్జునాభ్యాం!


2. జయోస్తు ప్రాణనాయికే అశేష లోక మాతృకే

స్మరోస్తు శివాత్మి కే సమస్త శక్తి విధాయికే

స్తుతోస్తు శ్రియౌ చండికే ప్రచండ ప్రేమ దీపికే

నమోస్తు కాళికే త్వమేఽస్తు భవత్ప్రసాదాత్మదంబికే


3. పాహి మాతా పరా దేవతా పరమకారుణికా

పార్వతీ దయావతీ దైత్య హంత్రీ దాక్షాయణీ

జగత్తారిణీ దుర్గేత్యాలాపనం శివయువతీ

దదాతు ప్రతి పదం సుప్రీతే వాగ్దాతా కామాక్షీ!


4 మాతా మృదు హసితవక్త్రా మధురవాక్ప్రదాతా

పుండ్రే క్షు పాశాంకుశ ప్రోతహస్తా, దయా ప్రశస్తా

కుర్యాత్కటాక్షం కామాక్షీ కమల దళాయతాక్షీ

శరణ్యే దైత్య మర్దక రాగ రంజిత చరణౌ!
5 జయతు జయతు జగద్దాత్రీ గిరిరాజపుత్రీ
జయతు జయతు శాంభావీ చంద్ర ప్రభా భాసురా
జయతు జయతు భగవతీ భవాబ్ది తారణా
జయతు జయతు శివా శ్రీ చక్ర రాజ నికేతనా

6 త్వమేవ మాతా మహా లక్ష్మీ విష్ణు వక్షో విహారీ
త్వమేవ సరస్వతీ చతురానన వాగ్మనసీ
త్వమేవ పార్వతీ పరమేశ్వరార్థ శరీరిణీ
త్వమేవ త్రయీ, త్రిజగదాశ్రితా, మాతా కామాక్షీ !

7. ప్రణిపత్య యాచే! ప్రాదుర్భూత మంగళ స్వరూపా!
మహస్వతేజో ప్రదీప్తా, చైతన్యా మృత ప్రపాతా!
సదాశివ సమాహితా, మహితశుభ చరితా
కరే జ్ఞాన ముద్రా, కరుణా సముద్రా, వేద నుతా!

8.బాలేందు శేఖరీ స్మరతి మూలాధారస్వరూపం
శైలేంద్ర తనయే ధ్యాయతి వశిన్యాద్యాభిస్తాం
ఫాలేక్షణా రమణీ భజతి సర్వమంగళరూపం
జలేజనేత్రే సదా వదతు తవ పుణ్య నామాః!
बालेन्दु शेखरी स्मरति मूलाधार स्वरूपं
शैलेन्द्र तनये ध्यायति वशिन्याभिस्तां
फालेक्षण रमणी भजति सर्वमङ्गल रूपं
जलेजनेत्रे सदा वदतु तव पुण्य नामाः


5. శీర్షే మణికిరీటం, కర్ణౌమణి మయతాటంకం,
కరౌ మణిఖచిత కంకణాం శ్చ మాణిక్య వీణా.
పాదౌ శింజానమణీ, కుచే శోణ మణీ,సుమణీ!
కామాక్షీ!దిన్మండల వ్యాప్త మణిభంగ శ్రీ మణీ !
शीर्षे मणि किरीटं कर्णौ मणिमय ताटंकं
करौ मणि खचित कङ्कणं च माणिक्य वीणा
कुचे शोण मणि पादौ शिञ्जाण मणि सुमणी
कामाक्षी दिन्मण्डलव्याप्त मणि भङ्ग श्री मणी    
 
 7.చింతయామి శివకాంతాం సంతతం ప్రశాంత చిత్తం  
సిత హసితేమ్దు వదనాం ,సురవర సేవితాం 
సానుమత్తనయాం హయగ్రీవ అగస్త్యాది స్తుతం
 పరమ పావనచరితం కామాక్షీ కల్పవల్లీ! 

चिन्तयामि शिवकान्तां संततं प्रशान्त चित्तं 
सित हसित इन्दु वदनां सानुमत्तनयां 
सुरवर सेवितं परम पावन चरितं 
हयग्रीव अगस्त्यादि स्तुतं त्रिपुरसुन्दरीं 
8. కామాక్షీ !యజ్ఞసంభూతా , కామాంతక పతివ్రతా 
అయోని జనిత పుత్ర వతీ , లోక జనయిత్రీ 
మాతృత్వ మాధుర్యామ్బుదీ ప్రేమోదార ప్రసవిత్రీ 
వురురీ కృతే జగత్ప్రసూ బంధ హీన మాతృకా! 
कामाक्षी यज्ञसंभूता कामान्तक पतिव्रता 
अयोनिजनित पुत्रवती लोकजनयित्री 
मातृत्वमाधुर्यांबुधी प्रेमोदार प्रसवित्री 
उरुरी कृते जगत्प्रसू बन्ध हीन मातृका  
  9. మరకత మణి భాస్వత్కర ధీమణీ,రమణీ 
భక్తచింతామణీ! మహేశ్వర ప్రేమ రత్నమణీ!
ప్రజ్ఞానామ్బరమణి సుజ్ఞాన మణి దీపాయితా  
 కామాక్షీ, త్రికోణమండలాంతర మణిదీపికా!
मरकतमणि भास्वत्कर धीमणी रमणी 
भक्त चिन्तामणि महेश्वर प्रेम रत्नमणि 
प्रज्ञानांबरमणी सुज्ञान मणिदीपायिता 
कामाक्षी  त्रिकोण मण्डलान्तर मणि दीपिका  
10.   రమ్యారుణప్రభా వ్యోమకేశీ, సూర్య సోమనేత్రీ 
సౌమ్య కౌముదీ రుచి దయాలహరీ, ఆనందాధి 
గమ్యా శాంతి సౌభాగ్య ప్రదాయినీ, మాతా  కామాక్షీ
కామ్యగిరా ఓమ్యాది అక్షర వాసీ పరమేశీ !
रम्यारुण प्रभा व्योमकेशी सूर्य सोम नेत्री 
सौम्य कौमुदी रुचि दया लहरी आनन्दाधि 
गम्या ,शान्ति सौभाग्य प्रदायिनी माताकामाक्षी
काम्यगिरा ॐम्यादि अक्षर वासी परमीशी   
 11. కాళీ! కాల స్వరూపిణీ, లోక ప్రవృద్ధిశ్చ లయా
ను గ్రహకారిణీ ప్రకృతి స్థితి పాలన విధీ 
స్థూలాది సూక్ష్మ నిగ్రహ విశ్వ చక్ర విధాయినీ!
పరిత్రాతుం నిత్యా సర్వాంతర్యామినీ కామాక్షీ !
काळी कालस्वरूपिणी लोक प्रवृद्धिश्च लया- 
नु ग्रह कारिणी प्रकृति स्थिति पालन विधि 
स्थूलादि सूक्ष्म निग्रह विश्व चक्र विधायिनी 
परित्रातुं नित्या कामाक्षी सार्व्यान्तार्यामिनी   
12 .  హిమాద్రి సుతా, ప్రేమాబ్ది! కలయామి శమాత్మికా! 
    ఉమా, శ్రీ చక్ర ధామా,భూమరూపా,సోమాభరణా, 
  కామారి సమావాసా,శ్యామా,  కుమార గణేశ జ్యా,     
సమాశ్రయతే, కామాక్షీ ! క్షేమద్రుమా  పుణ్య నామా!  
हिमाद्रि सुता प्रेमाब्धी कलयामि शमात्मिका 
उमा श्री चक्र धामा भूमरूपा ,सोमाभरणा 
कामारि समावासा श्यामा कुमार गणेश ज्या 
 समाश्रयते कामाक्षी क्षेमद्रुमा  पुण्य नामा! 
13.హైమవతి హిమాంశు మౌళి ప్రేమవతి , భవతి 
ధీమతీంచ యశోభాగ్య సంపత్తి శివ యువతీ 
వేదవతీ , భగవతీంచమాతే స్తువే భవతీమ్ 
కామాక్షి సమయవతీ, పుణ్యప్రభా సరస్వతీ !

हैमवती हिमान्शु मौलि  प्रेमवती भवति 
धीमातीन्च यशो भाग्य संपत्ती शिवयुवती 
वेदवती भगवतींच माते स्तुवे भवतीं 
कामाक्षी समयवती पुण्यप्रभा सरस्वती 
14. ఏ  ఏకం శివా ,అంబా  ద్వైత వర్జీనీ, ఉమా త్రినేత్రీ 
చండికా చతుర్బాహు , పార్వతీ పంచక పంచకా 
సతీ షణ్ముఖ జననీ ,సావిత్రీ  సప్త సప్తిస్థా  
ఆదిశక్తి అష్టమూర్తీ , సా కామాక్షీ సహస్రాక్షీ  !
ऎ ऎकं शिवा अम्बा द्वैत वर्जिनी उमा त्रिनेत्री 
चण्डी चतुर्बाहु पार्वती पंचभूतात्मिका 
सती षण्मुख जननी सावित्री सप्त सप्तिस्थ 
आदिशक्ती अष्टमूर्ती  सा कामाक्षी सहस्राक्षी  
15. విఘటిత తమస్సంఘ సంస్థితా కందర్పాన్తక 
ప్రేమ దీపికా వికసిత కింశుకా విద్రుమాభా 
ప్రజ్వలిత దయా శౌర్య వక్త్రా,కామాక్షీ !  దివ్యాన్శు 
ప్రకాశిత విలోచనా విశ్వ తప్త తేజోభూతా!
विघटित तमस्संघ संस्थिता  कन्दर्पान्तक 
प्रेम दीपिका विकसित किंशुका विद्रुमा भा 
प्रज्वलित दया शौर्य वक्त्राकामाक्षी दिव्यांशु 
प्रकाशित विलोचना विश्व तप्त तेजो भूता  

16. నమామి , కామజనక సోదరీ , కామ వైరి సతీ 
కామ్యా,కామ కళారూపా, కామితార్థ ప్రదాయినీ 
కామినీ  శమయతే కామ క్రోధాది దుర్గుణా  
కాముక జన విమర్దనీ  కామాక్షీ కల్పవల్లీ! 
नमामि कामजनक सोदरी काम वैरि सती 
काम्या काम कळारूपा कामितार्ध प्रदायिनी 
कामिनी शमयते काम क्रोधादि दुर्गुणाः 
कामुक जन विमर्दिनी कामाक्षी कल्पवल्ली  
17.  ఆగమాది శాస్త్ర రంజిత కల కూజిత శుకీ 
మునిజన హృదయ సరోవర కేళీ మరాళీ
సుమనోహర సాహితీ విపిన నాట్య మయూరీ 
 గౌరీ ! అంతర్విభావయే  అక్షర మాతృకా!ఆర్యా!
आगमादि शास्त्र रंजित कल कूजित शुकी 
मुनिजन हृदय सरोवर केळी मराली 
सुमनोहर साहिती विपिन नाट्य मयूरी 
गौरी अन्तर्विभावये अक्षर मातृका आर्या  
18.  ప్రణమామి బ్రహ్మాణీ, బ్రహ్మ మానస సంచారిణీ, 
 వీణా పుస్తక పాణీ, నిగమాగమ విహారిణీ,   
 మంజుల వాగ్విభూషిణీ ,తమోభయాపహారిణీ,  
అక్షర వర్షిణీ, ఈక్షతే !కామాక్షీ ! మోక్షే క్షణా !
प्रणमामि ब्रह्माणी ब्रह्म मानस संचारिणी 
वीणा पुस्तक पाणी निगमागम विहारिणी 
मञ्जुल वाग्विभूषिणी तमोभयापहारिणी 
अक्षर वर्षिणी ईक्षते कामाक्षी मोक्षेक्षणा 
 19.  నమామి సంగీత సాహిత్య నృత్య సౌరభ శ్రుతీ  
అక్షయస్రుతితత్వార్ధ విధాయినీ, సరస్వతీ ,         
 మృదుల స్వాంతన వాదనా మృతరాసా స్వాదనా!
  కామాక్షీ!సునాద ఝరీ,పరమాహ్లాదలహరీ !
नमामि संगीत साहित्य नृत्य सौरभ श्रुती 
अक्षय सृती तत्वार्ध विधायिनी सरस्वती 
मृदल स्वांतन वादनामृत रसास्वादना 
 कामाक्षी सुनाद झरी परमाह्लाद लहरी  
20 శారదా, సకల విద్యా విశారదా, జ్ఞాన సుధా 
ధారా నీరదా వరదే ఆదోష విద్యా వ్యాసంగం, 
విబుధ మనోవేద్యం త్వదీయనయన కౌముదీ, 
 వందే ప్రబోధక  చంద్రికా,కామాక్షీ కల్పవల్లీ!
शारदा सकल विद्या विशारदा  ज्ञान सुधा 
धारा नीरदा  वरदे अदोष विद्या वयासङ्गं
विबुध मनोवेद्यं त्वदीय नयन कौमुदी 
वंदे प्रबोधित   चन्द्रिका  कामाक्षी कल्पवल्ली

21. వీణా నిక్వణ సంకలిత శ్రేణీ కంకణ కర 
వాణీ , ఝన్ఝణ శింజిణీ నాద సంగమిత పద 
ఘటిత నాట్య మయూరీ ,రణ మంజీర కింకిణీ  
 నాద లహ రీ కామాక్షీ  సామగాన  స్వరూపిణీ !
वीणा निक्वण संकलित श्रेणी कंकण कर- 
वाणी झंझंण शिजणी नाद संगमित पद 
नाट्य मयूरी रण मंजीर किंकिणी 
नाद लहरी  कामाक्षी साम गान स्वरूपिणी   
22అంకురయ తే న్యుప్తాక్షర  బీజం హృదయ క్షేత్రే
సస్యవతే  భవత్కృపా పరామృతేన భారతీ  
భవంతు అమృతోపమానంచ  వాగర్దా విభూష  
 సుమధురాక్షర జ్ఞాన ఫల ప్రసూతి! కామాక్షీ !
अंकुरयते न्युप्ताक्षर बीजं हृदय क्षेत्रे 
सस्यवते भवत्कृपा परामृतेन भारती 
भवन्तु अम्रुतोपमानं च वागर्धा विभूष 
सुमधुराक्षर ज्ञान फल प्रसूती! कामाक्षी!    
23.  ప్రణుతి ప్రణవ నాద రూపిణీ,ప్రపంచేశ్వరీ,  
ప్రవిమల సత్య జ్ఞానస్వరూపిణీ ,నారాయణీ  
 ప్రదీపన బ్రహ్మాండంతర్వ్యాప్తప్రభా పూరణఃసా      
 ప్రకటీకృత ప్రాణదా, మహామాయా విలాసినీ !
प्रणुति प्रणव नाद रूपिणी प्रपन्चेश्वरी 
प्रविमल सत्य ज्ञान स्वरूपिणी नारायणी 
प्रदीपन ब्रह्मांडंतर्व्याप्त प्रभा पूरणाः  सा 
प्रकटी कृत कामाक्षी  महा माया विलासिनी    
24. స్మరతి భారతీ ఆశ్రిత శ్రీవిద్యా ప్రదాయినీ 
విరతి అవిద్యా తిమిర భీతి విద్యాధి దేవీ 
చరతి మమ వదన కమలే విద్యాలహరీ 
భరతి హృద్యాకామాక్షీ ! కవిత్వ రచనా కీర్తీ!
स्मरति भारती आश्रित श्रीविद्या प्रदायिनी 
विरति अविद्या तिमिर भीति विद्याधिदेवी 
चरति मम वदन सरोजे विद्या लहरी 
भरति हृद्या कामाक्षी कवित्व रचन कीर्ती 
25.కృపాణ బాణ ధారిణం సువర్ణ వర్ణభూషణం      
మహోగ్ర సింహ ఘోషణం మతంగ మత్త భీషణం 
అశేష శతృ వారణం మహా వినాశ కారణం 
నమామ్యహం రాజేశ్వరీం రణోగ్ర రూప శాసినీం!
कृपाण बाण धारिणं सुवर्ण वर्ण भूषणं 
महोग्र सिंह घोषणां मातङ्ग मत्त भीषणं 
अशेष शत्रु वारणं महाविनाश कारणं 
नमाम्यहं राजेश्वरीं रणोग्र रूप शासिनीं 
26. మృగేంద్ర పీఠ సంస్థితే త్రిశూల చక్ర ధారిణే 
మహోగ్ర శౌర్య రూపిణే సమగ్ర శక్తి శాలినే 
విపన్న పాప నాశినే మహా ప్రపన్న పాలినే 
నమోస్తుతే మహేశ్వరీ సమస్త లోక నాయకీ !
मृगेन्द्र पीठ संस्थिते त्रिशूल चक्र धारिणे 
महोग्र शौर्य रूपिणे समग्र शक्ति शालिने 
विपन्न पाप नाशिने महा प्रपन्ना पालिने 
नमोस्तुते महेश्वरी समस्त लोक नायकी 
27.శ్రీ శైలాభ కుటీ పాటల పటీ త్రిశూలపుటీ 
కటాక్షీభూత శివ వధూటీ, దయా పరిపాటీ   
  కుటిల దానవ ప్రాణలుంఠన విక్రమ ధాటీ,          
 కోటి కోటీర రుచి సంపుటీ,విధాత్రీ కామాక్షి! 
श्री शैलाभ  कुटी  पाटल  पटी त्रिशूल पुटी  
कटाक्षी भूत शिव वधूटी दया परिपाटी 
कुटिल दानव प्राण लुंठन विक्रम धाटी 
कोटि कोटीर रुचि संपुटी विधात्री कामाक्षी     
28. త్వమేవ శాంభవీ శుంభ నిశుంభ ప్రాణ విభంగా  
    త్వమేవ చాముండీ చండముండాసుర విఖండితా 
   త్వమేవ దాక్షాయణీ దురిత  దైత్యకుల  హంత్రీ
   త్వమేవ దుర్గే భవ దుర్గతి నిసర్గే, కామాక్షి ! 
त्वमेव भवानी भावित भव बन्ध विभंगा 
त्वमेव चामुंडी चंड मुंडा सुर विखंडिता  
त्वमेव दाक्षायणी दुरित दैत्य कुल हंत्री 
त्वमेव दुर्गे भव दुर्गति निसर्गे! कामाक्षी     
29. దుర్మద వైరి విఖండిత ధురీణా, మూఢజన
 తమో భండనా,  మహాప్రళయ తాండవ నటనా  
 దండనీతి పండితా, ఇక్షుక కోదండ మండితా !                    
 అఖండ తేజోమండలేంద్ర కామాక్షీకల్పవల్లీ !
दुर्मद वैरि विखंडित धुरीणा मूढ जन 
तमो भंडना महा प्रलय तांडव नटना 
दंडनीति पंडिता इक्षुक कोदंड मंडिता 
अखंड तेजो मंडलेंद्रा कामाक्षी कल्पवल्ली      
30. శుమ్భనిశుమ్భాది దుష్ట దైత్య విలంబిత దంభం
జంభారాతి మకుటం త్వత్పాదపీఠం, సంసంభృత      
రంభాది సురనారీ  పరిరంభిత పదాంబుజమ్ 
 కుంభసంభవ సంభోదితంకామాక్షీ కల్పవల్లీ ! 
शुंभ निशुंभादि दुष्टदैत्य विलंबित दंभं 
जंभाराति मकुटं त्वत्पाद पीठं संसं भृत 
रंभादि सुर नारी परि रंभित पदांबुजं 
कुंभ संभव संभोदितं कामाक्षी कल्पवल्ली          
31. మహాహవ దర్పితవర నిర్భయ దురాశాయ 
దుర్మద కృత్య కృతాంత వీర  వర శక్తిభృతే, 
 దానవ దం డన చండ పరా క్రమ చతురంగపతే,
 జయ జయహే మహిష మర్దిని రౌద్రిణీ  దుర్గే !  
महा हव दर्पित वर निर्भय दुराशय 
दुर्मद कृत्य कृतांत वीर वर शक्ति भृते 
दानव दंडन चंड पराक्रम चतुरंगपते
जयजयहे महिष मर्दिनि  रौद्रिणि दुर्गे   
32. అయి శోణిత బీజ సముద్భవ దానవ దూత 
విశోషిత భీషణ చతుర క్షితి రంగపతే 
మాతృ విరోధిత దుర్మద ధూమ్రాక్ష సంహరతే
జయ జయహే దానవ కర్షిణి, రౌద్రిణి దుర్గే !
अयि शोणित बीज समुद्भव दानव दूत 
विशोषित भीषण चतुर क्षिति रंग पते 
मातृ विरोधित दुर्मद धूम्राक्ष संहरते 
जयजयहे दानव कर्षिणि रौद्रिणि दुर्गे 
33. చేటీ విఘటిత రట భటకోటి,కంటకిత     
  చిత్తద్వేషీ,చటితసంసార సంకటపురంధ్రీ   
పాటీరగంధికుటీ  త్రిశూలపుటీ  రశ్మిఛటా  
 ముఖవీటి కామాక్షీ, కటాక్షే పరిపుష్ట వృష్టి!
चेटी विघटित रट भट कोटी कंटकित 
चित्त द्वेषी चटित संसार संकट पुरंध्री 
पाटीर गंधि कुटी त्रिशूल पुटी रश्मि च्छटा 
मुख वीटि कामाक्षी  कटाक्षे परिपुष्ट वृष्टि      
34. నమోస్తు అంబా, నిరాలంబా, దైత్యకుల ధంబోలీ!
నమోస్తుబాలా,మహా చాంచల్య స్వభావ వికల్పా 
నమోస్తు కాళీ వికృతద్రుష్కేళీ విదళన శాలీ
నమోస్తు అసురా హంకార ధ్వంసినీ శఔర్య రాశీ           
नमोस्तु अंबा निरालंबा दैत्य कुल दंभोली 
नमोस्तु बाला महा चांचल्य स्वभाव विकल्पा 
नमोस्तु काळी विकृत दृष्केळी विदलन शाली 
नमोस्तु असुराहंकार ध्वंसिनी  शौर्य राशी   
35.  విజిత దుర్జన భంజక కేళీ  జయ విబ్రాజ   
 అజద్విజ పూజితా! సకలలోక విరాజితా !
అపరాజితా,సదా భజతే భవన్నిజ విభవం,   
కురుతే  సానంద విజయం, కామాక్షీ కల్పవల్లీ ! 
विजित दुर्जन भंजक केळी जय विभ्राज 
अज द्विज पूजिता सकल लोक विराजिता 
अपराजिता सदा भजते भवन्निज विभवं 
कुरुते सानंद विजयं कामाक्षी कल्पवल्ली   
36. నమామి కాత్యాయనీ దైత్య మర్ధక పాద యుగ్మమ్  
వదామి అంబా శాంభవి దుర్గేతి నామ నిర్మలం
 పూజయామి చండీ చాముండీ సర్వాయుధ శోభితం 
స్మరామి మాతాకామాక్షి సదా శివ శక్తి తత్త్వం!
नमामि कात्यायनी दैत्य मर्दक पाद युग्मं 
वदामि अंबा शांभवी दुर्गेति नाम निर्मलं 
पूजयामि चिम्डी चामुम्डी सर्वायुध शोभितं 
स्मरामि माता कामाक्षी सदा शिव शक्ति तत्वं
  37.కమల దళ నేత్రీ, అమల వర్ణ శరీరిణీ 
      సుమనో కామధేను,శమయితే ఘన జడిమా,          
      విమల కరుణారుచి విభాసా, విధు ప్రకాశా
     సమాశ్రయతే సోమసతీ ,కామాక్షీ కల్పవల్లీ !
कमल दल नेत्री अमल वर्ण शरीरिणी 
सुमनो कामधेनू शमयते घन जडिमा 
विमल करुणा रुचि विभासा विधु प्रकाशा 
समाश्रयते सोमसती कामाक्षी कल्पवल्ली   
38. శింజానమణిమండిత మంజీర కాంతి పుంజకా    
      వజ్ర నఖ ప్రభా, స్వర్ణాంబరదశాశోభా,మృదు 
    మంజుల  అరుణద్యుతిశుభ  చరణా,కామాక్షీ      
      సజ్జన హృదయాబ్జవికాస కారణకిరణ ! 
शिञ्जान मणि मंडित मंजीर कान्ति पुंजिका 
वज्र नख प्रभा स्वर्णंबर दशा शोभा मृदु 
मंजुल अरुण द्य्ुति शुभ चरणा कामाक्षी
सज्जन ह्रुदयाब्ज विकास कारण किरणा   
39. మనసా ఆశ్రయతే స్ఫురిత తరుణాదిత్యా భ   
మృదుల పద ద్వంద్వం, సకరుణాం ప్రదత్తే మనః 
సౌఖ్యోపదాయక పద ప్రకాశం , దేశిక రూపా 
కామాక్షీ !సిందూరీ కృత పాదారవింద శోభితా   ! 
मनसा अश्रयते स्फुरित तरुणा दित्याभ 
मृदुल पद द्वंदं सकरुणां प्रदत्ते मनः 
सौख्योपदायक पद प्रकाशं देशिक रूपा 
कामाक्षी सिन्दूरीकृत पदारविंद शोभिता   
40.ప్రణుత త్రిమూర్తి పాణిభ్యాం సంప్రాప్తే వరప్రదా- 
భయ శక్తి , యోగీశ తమోపశమన సామర్ధ్యం 
ఉదయారుణా భ త్వత్చరణ కిరణ మహత్వా  
కామాక్షీ శరణ్యేశ్రీ సరణిభిః  చరణ యుగ్మం!
प्रणुत त्रिमूर्ति पाणिभ्यां संप्राप्ते वर प्रदाभय 
शक्तिः योगीश तमोप शमन सामर्ध्यं 
उदयारुणा भ त्वत्चरण किरण महत्वा 
कामाक्षी शरण्ये श्री सरिणि भिः चरण युग्मं 
 41.జాతవేదసీ మదన పరిపంథి ప్రణయినీ
      జిత వృందారవరేభ్యే క్షత తిమిరసుభగే     
       యతన్తే మతి సుదృఢం దహతు సంసార వనీ               
     మాతః సంశ్రయితే సకల జగతావిదధతి     
    
    माता जातवेदसी मदन परिपन्थि प्रणयिनी 
मातंग कुल नायिका महिष मर्दिनी दुर्गे 
 त्रितय लोचन सीमंतिनी श्यामाक्षी कामाक्षी 
मातः संश्रयते सकल जगता विदधती 
42. వందే మాత స్సున్దర శారదారవింద చరణౌ 
సంతతం త్వత్పదారవింద ధ్యానామృతా స్వాదినం 
కామాక్షీ మద్యవ మే విశతు మమ మానసమరాళి 
భవంతు త్వత్పాద పంకజ నిశ్చల ప్రియ భక్తి 
वंदे मातस्सुम्दर शारदारविंद चरणौ 
संततं तवत्पदारविंद ध्यानामृतास्वादिनं 
कामाक्षी मद्ऐव मे विशतु मम मानस मराली 
भवंतु त्वत्पाद पंकज निश्चल प्रिय भक्ति   
43.మాతర్నమామి మనసా వచసా మజ్జన్మ దాతా 
స్తువే భవే శ్రీ మాతృ మంత్రం జన్మ సాఫల్య మంత్రం
భవే భావే హృదయ భవనే భవానీ భవంతం 
సర్వే సర్వత్రా పశ్యతు మాతా శివశక్తి  తత్త్వం
मातर्नमामि मनसा वचसा मज्जन्म दाता 
स्तुवे भवे श्री मातृ मंत्रं जन्म साफल्य मंत्रं 
भवे भावे हृदय भवने भवानी भवंतं 
सर्वे सर्वत्रा पश्यतु माता शिव शक्ति तत्वं
44. సేవితం  పద్మాసనాది ప్రణుతత్వత్పాదపద్మం  
ఆలోకయే పద్మముఖీమ్  సహస్ర దళ పద్మస్తాం          
తిష్ఠతు మమ హృదయ పద్మం పద్మదళ నేత్రీమ్ , 
వరదే దయా మకరందం,  పద్మప్రభా భాసురాం !
सेवितं पद्मासनादि प्रणुत त्वत्पाद पद्मं 
आलोकये पद्म मुखीं सहस्र दल पद्मस्तितां 
तिष्टतु मम हृदय पद्मं पद्म दल नेत्रीं 
वरदे दया मकरंदं पद्म प्रभा भासुरां 
45. ప్రకృతి మృదుల హృదయీ  పంచశర పంచత్వ 
తిరస్కృత పంచమీ, పంచానన ప్రణయేశ్వరీ 
త్రైలోక్య పాలనా విపంచీ ప్రపంచేశ్వరీ 
పంచదశ వర్ణ రూపిణీ కామాక్షీ కల్పవల్లీ 
प्रकृति मृदुल हृदयी पंच शर पंचत्व 
तिरस्कृत पंचमी पंचानन प्रणयेश्वरी 
त्रैलोक्य परि पालना विपंची प्रपंचेश्वरी 
पंच दशा वर्ण रूपिणी कामाक्षी कल्पवल्ली 
46.పూర్వారుణ ప్రభా మానసాబ్జ వికచకారణా 
     పశ్చిమాద్రి శ్యామాభ అమృతోదార విలోకనా
     ఉత్తర చిత్తా ప్రదత్తే శ్రేయో సద్గుణ సంపత్తి 
      దక్షిణా ఆపదోత్తారణా, పరిత్రాతుం  కామాక్షీ 
पूर्वारुणा प्रभा मानसाब्ज विकच कारणा 
पश्चिमाद्रि श्यामाभा अम्रुतोदार विलोकना
उत्तर चित्ता प्रदत्ते श्रेयो सद्गुण संपत्ति 
दक्षिणा आपदोत्तारणा परित्रातुं कामाक्षी 
47. బాలా తప రుచి మృదులపాంగ మాలాం ,అరుణ 
 చేలాం శ్యామలిమ  సౌకుమార్యం, శిధిలిత తమో     
శిలాం,  శూలాద్యా యుదాం,కాలారి చిత్త హరీం    
 పాలయమాం  కామాక్షీ లోకపాలన విధాయినీం!
बाला तप रुचि मृदुलपांग मालां अरुण 
चेलां श्यामलिम सौकुमार्यं शिथिलित तमो 
शिलां शूलाद्यायुधां कालारि चित्त हरीं 
पालयमां कामाक्षीं लोकपालन विधायिनीं 
48.త్వమేవ భూమ్యాకాశాదిపరిణత  బహురూపా 
నహి పరం, విష్ణు మయావిలాసినీ, విముచ్యతే
సంసార సంకటాష్టకం, మహా సంసార పాలినీ 
  ప్రకటీకృత పరంజ్యోతి, కామాక్షీ కల్పవల్లీ    ! 
त्वमेव भूम्याकाशादि  परिणत बहु रूपा 
नहि परं विष्णु माया विलासिनी विमुच्यते 
संसार संकटाष्टकं महा संसार पालिनी 
प्रकटी कृत परं ज्योती कामाक्षी कल्पवल्ली     
49. శరణం భావ కరుణా  జగత్కళ్యాణ కారణా  
 జనన మరణ భయ హరణా శుభ చరణా 
దురిత చింతా ప్రహరణా, కర్మ నిర్మూల నిపుణా,
వేదనా విదారణా కామాక్షీ కారుణ్య కిరణా!                         
   शरणं भव करुणा जगत्कल्यान कारणा 
जनन मरण भय हरणा  शुभ चरणा 
दुरित चिंता प्रहरणा कर्म निर्मूल निपुणा 
वेदना विदारणा कामाक्षी कारुण्य किरणा  
50. ప్రణమన విశ్వ సాక్షిణీ,అరుణ కిరణాభా      
త్రాణేన ఆర్త మనసా శోణాభ పుణ్య చరణా 
రణేన ప్రణాశనః దుర్మద విరోధి,దయాబ్దే 
శోణేన శోషయ హృదయ శోకాంబుధి, కామాక్షీ 
प्रणमन विश्व साक्षिणी अरुण किरणा भा 
त्राणेन आर्त मनसा शोणाभ पुण्य चरणा 
रणे न प्रणाशनः दुर्मद विरोधि दयाब्दे 
शोणे न शोष य हृदय शोकाम्बुधि कामाक्षी
51. మందారమల్లికా  సౌగంధికాది కుసుమ ప్రియే   
  కదంబకాంతార వాసప్రియే, జపా పుష్ప ప్రఖ్యే ,     
  మకరందకందలిందీవర లోచనే,కామాక్షీ!
కటాక్షే !స్మేర కాశ్మీర స్తబక  నిభా భాసురే 
मंदार मल्लिका सौगंधिकादि कुसुम प्रिये 
कदंब कांतार वास प्रिये जपा पुष्प प्रख्ये 
मकरंद कंदलिंदीवर लोचने कामाक्षी
कटाक्षे स्मेर काश्मीर स्तबक निभा भासुरे  
52. నమామి  విఘ్నరాజ  జననీ,దనుజకులఘ్నీ !
అవిద్యా తిమిరా సంహారాగ్ని, గలితనీలిమా , 
జ్వలిత ప్రేమాగ్నిధ్వామ్త మణినయనా!శివాగ్నీ! 
చిద గ్నికుండ సంభూత,కామాక్షీ , కామాంతకా గ్నా, 
नमामि विघ्न राज जननी दनुज कुलघ्नी 
अविद्या तिमिर  संहाराग्नि गलित नीलिमा 
ज्वलित प्रेमाग्नी ध्वांत मणि नयना शिवाग्नी 
चिदग्नि कुंड संभूता कामाक्षी कमांतकाग्ना 
53.  కిల్బిష మోచని సద్గుణ వర్షిణి విశ్వనుతే    
పాపవినాశిని  దుర్గుణ కర్షిణి ధీర మతే 
విశ్వ విధాయిని,నిర్గుణ రూపిణి  వేద నుతే  
 పాలయమాం త్రి గుణాతీతా  కామాక్షి లోక మాతే  !
किल्बिष मोचनि सद्गुण वर्षिणि शैल सुते 
 पाप विनाशिनि दुर्गुण कार्षिणि धीरमते 
विश्व विधायिनि निर्गुण रूपिणि  वेदनुते 
पालयमां त्रिगुणा तीता कामाक्षी लोकमाते 
54. మాలిని , త్రిభువన పాలినీ,శంకర చాలిని 
 నయన విశాలిని, దయాశాలిని , కుండలినీ 
శూలిని కపాలిని అసమద్వర్తన కాలిని 
 విష్ణు విలాసిని, శ్యామలి, కామాక్షి కేవలిని 
मालिनि त्रिभुवन पालिनि शंकर चालिनि 
नयन विशालिनि दयाशालिनि कुंडलिनी 
शूलिनि कपालिनि असमद्वर्तन कालिनि 
विष्णु विलासिनि श्यामलि कामाक्षी केवलिनी  
55. మంగళ రూపిణి, అమృత వర్షిణి ,త్రిభువన
పోషిణి,లోకహితైషిణీ రౌద్రిణీ భద్రిణీ
నిరుపమగ్రామణి, దానవ కర్షిణి,శ్యామల
 వర్ణిని,మంత్ర స్వరూపిణి కామాక్షి కల్పవల్లీ
मंगळ रूपिणि अमृत वर्षिणि त्रिभुवन 
पोषिणि लोक हितैषिणि  रौद्रिणि  भद्रिणि 
निरुपम ग्रामणि दानव कर्षिणि  श्यामल 
वर्णिनि मंत्र स्वरूपिणि  कामाक्षी कल्पवल्ली 

56. పర్వత వర్దిని దనుజ విమర్ధిని,దురిత 
  గుణోపమర్దిని,సర్వ సంపత్ప్ర వర్దిని, క్షేమ  
 స్థేమసమర్ధిని జ్ఞాన వివర్ధిని కపర్దిని 
ప్రచండ క్షుపా ప్రమర్ధినికామాక్షి కల్పవల్లీ!
पर्वत वर्धिनि दनुज विमर्दिनि दुरित 
गुणोप मर्दिनि सर्व संपत्प्रमर्दिनि क्षेम 
स्थेम समर्धिनि ज्ञान विवर्धिनी कपर्धिनि 
प्रचंड क्षुपा प्रमर्दिनि कामाक्षी कल्पवल्ली 
57. మారవైరి నారీ  ప్రేమాంకుర  స్మితాంశు  నికరా 
దమన వైరి సోదరీ శుద్ధ విద్యాంకురా కారా  
తారక వైరి మాతృకా  మోక్షామ్కుర ప్రకారణా  
సురవైరీ హంత్రీ  , శివ దీక్షామ్కురీ   శుభం కరీ!
मदनारि नारी प्रेमांकुर स्मितांशु निकरा 
दमन वैरि  सोदरी शुद्द विद्यांकुराकारा 
तारक वैरि मातॄका मोक्षांकुर प्रकरणा 
सुर वैरि हंत्री शिव दीक्षांकुरी शिवंकरी !  
58. నగపతి ప్రియసుతా, మతంగ కుల నాయికా 
ఖగపతి సహోదరీ మాతా త్రిపుర సుందరీ 
పశు పతి పతివ్రతా జగత్పాలన కలనా 
ఆలోకయే వాగ్పతి సేవితా దుర్గతి నాశినీ   !  
नगपति प्रिय सुता मतंग  कुल नायिका 
खग पति सहोदरी माता त्रिपुर सुंदरी 
पशुपति पतिव्रता जगत्पालन कलना 
वाग्पति सेविता आलोकये मंगळ दायिनी  
59.  యాంతి కాలాంతక కాంతా కారుణ్య కాంతి కిరణా 
క్రాంతి మదనాంతక మతి  శుచి స్మితాంశు జ్యోత్స్నా
భ్రాంతి నితాంత ద్యుతిచైతన్య స్తబకలతాంతా    
  ప్రాంతి దైత్యాంతకా వర్తతే మమ హృదయాంతస్తే        
यांति कालंतिक कांता कारुण्य कांति किरणा 
क्रांति मदनांतक मति शुचि स्मितांशु ज्योत्स्ना 
भ्रांति नितांत द्युति चैतन्य स्तबक लतांता 
प्रांति दैत्यांतका वर्तते मम हृदयांत  स्थे 
60. పాహి పరమేశ్వరీ కామేశ్వరార్ధశరీరిణీ
ఈహి  అహిభూషణరమణీ భావత్కారుణ్య రశ్మి       
త్రాహి జగన్మోహినీ విమోహిత చింతావాహినీ   
యేహి మాతాఆర్త జన బంధుమత్హృదయ సీమ
  पाहि परमेश्वरी कामेश्वरार्ध शरीरिणी 
ईहि अहि भूषण रमणि भवत्कारुण्यरश्मि 
त्राहि जगन्मोहिनी विमोहित चिंता वाहिनी 
येहि माता आर्त जन बंधु मत्हृदय  सीमा     
61. నమశూలపాణీ నిర్జిత దనుజ బాణ శ్రేణి 
రమత్కీరవాణి జిత త్రయంబకపాంగ శ్రేణి 
ఘన నీలవేణీ విజిత యోగీశ చింతా శ్రేణీ 
భక్త చింతామణి పరాజయతే వేదనా  శ్రేణీ     
नमश्शूल पाणी निर्जित दनुज बाण श्रेणी
रमत्कीरवाणी जित त्रयंबकपांग श्रेणी 
घन नील वेणी विजित योगीश चिंता श्रेणी
भक्त चिंतामणि पराजयते वेदना श्रेणी 
62.  సర్వ సంపత్ప్రద మహేంద్ర నీలమణి, త్రైలోక్య 
రక్షామణీ , భక్తలోచన చాతకాంబుద మణి 
సౌందర్య ముద్రామణి, పరమశివ కాంతామణి 
 కామాక్షీ జానామి న త్వామ్ వినా శ్రేయో శిఖామణి   !
सर्व संपत्प्रद महेंद्र नील मणि त्रैलोक्य 
रक्षा मणि भक्त लोचन चातकांबुद मणि 
सौंदर्य मुद्रा मणि परम शिव कांता मणि 
कामाक्षी जानामि न त्वां विना श्रेयो शिखा मणि 
63.భావయామి భువనపాలినీ, కారుణ్యశాలిని   
బంధయామి భువనేశ్వరీ భవత్కృపా పాశేన 
కలయామి జగత్కల్యాణీ అవికల్ప దయాళు 
ప్రణమామి పరమేశ్వరీ అపార ప్రేమమయీ!
भावयामि भुवन पालिनी कारुण्य शालिनी 
कलयामि जगत्कल्याणि अविकल्प दयाळु 
बम्धयामि भुवनेश्वरी भवत्कृपा पाशेन 
प्रणमामि परमेश्वरी अपार प्रेम मयी 
64.చంద్రశేఖర ప్రియ చంద్రికా, చంద్ర శిలా మణి 
రుచిమహా చారు చంద్రికా, సుమనో హృద్చంద్రికా
సాహితీ శరత్చంద్రికా , మహా భాగ్యాభ్ది చంద్రికా      
  సమర విజయ చంద్రికా, కామాక్షీ, చంద్ర ఘంటా !
चंद्र शेखर प्रिय चंद्रिका चंद्र शिला मणि 
रुचि महा चारु चंद्रिका सुमनो ह्रुत्चंद्रिका 
साहिती शरत्चंद्रिका महा भाग्याब्दि चंद्रिका 
समर विजय चंद्रिका कामाक्षी चंद्र घंटा 
65. మఞ్చతే పరమ శివ పర్యంకం చంద్రా భరణే 
అంచితే పంచానన దేహం రమ్య స్మితాంశు ధూళి 
ముచ్యతే సంచిత పాపకర్మ అంచిత పత్రాక్షీ 
వాంచితే భవత్కృపా ఫలంకామాక్షీ కల్పవల్లీ!
मञ्चते परम शिव पर्यंकं चंद्रा भरणे 
अञ्चिते पंचानन देहं रम्य समितांशु धूलि 
मुच्यते संचित पाप कर्माः अञ्चित पत्राक्षी 
वाञ्चिते भवत्कृपा फलं कामाक्षी कल्पवल्ली   
66.ప్రదోష సమయ కుముదాశ్రయ తుషార జుషా 
భాసా , యోషా సుందర వపుషా మహేశ మనీషా 
మధుర ధనుషా కామాక్షీకషతే చిత్త  కలుషా 
మనో మృణాల వికాస కారక స్మితాంశు ఉషా!
प्रदोष समय कुमुदाश्राय तुषार जुषा 
भासा योषा सुंदर वपुषा महेश मनीषा 
मधुर धनुषा कामाक्षी कषते चित्त कलुषा 
मनो मृणाल विकास कारक स्मितांशु उषा 
67. హేరంబ శ్చ కుమార ప్రియచుంబిత స్తనభరా  
 శంబరారి ప్రాణాలంబనాత్రయంబక రమణీ   
 విడంబ వరదస్రవంబుధరా జగదంబికా 
కవిత్వధారా కాదంబినీ ,పరమ వలంబనా! 
हेरंब श्च कुमार प्रिय चुंबित स्तन भरा 
संबरारी प्राणालंबना त्रयंबक महिषी 
 विडंब वरदस्रवांबुधरा जगदंबिका 
परमावलंबना कवित्वधारा कादम्बिनी     
68.  విమల కౌముదీ పూర్ణ శరత్కాల విభావరీ 
వినిర్మల శివజ్ఞాన పీయూషా మృత లహరీ 
కోమల నీల ప్రభా పుంజ సౌందర్య రత్నాకరీ 
కామాక్షీ సుదాంశుమౌళి ప్రేమాబ్ది, చారు ప్లుతాంగీ
विमल कौमुदी पूर्ण शरत्काल विभावरी 
विनिर्मल शिव ज्ञान पियूषामृत लहरी 
कोमल नील प्रभा पुंज सौंदर्य रत्नाकरी 
कामाक्षी सुधांशु मौलि  प्रेमाब्दी चारु प्लुतांगी 

69. చంపకాశోక, పున్నాగ, పాటలాది పుష్ప ప్రియే 
చందనాగరు సుగంధ ప్రియే ,పద్మ రాగ ప్రియే  
కదంబ వన  ప్రియే,  పుణ్య గంధ ప్రదే, కామాక్షీ!  
ఐందవ కిశోర మౌళి ప్రియే! సర్వ లోక ప్రియే  !
चम्पकाशोक पुन्नाग पाटलादि पुष्प प्रिये 
चम्दनागरु सुगंध प्रिये पद्म राग प्रिये 
कदंब वन प्रिये पुण्य गंध प्रदे कामाक्षी
ऐंदव किशोर मौलि  प्रिये सर्व लोक प्रिये   
70. ఉదయార్క రుచి  మృదుప్రకాశిత విలోచనా        
 వందనశ్రుతా , తమో భేధా, వికసితుంకుడ్మల
  హృదయారవిందం, నిత్యా, సహస్ర దళ పద్మ  స్థా,  
కామాక్షీ , నిరుపమ దయాపూర  దీర్ఘ నయనా!
उदयार्क रुचि मृदु प्रकाशित विलोचना 
वंदन श्रुता तमो बेधा विकसितुं कुद्मल
कुद्मल ह्रुदयारविंदं नित्या सहस्र दल पद्म स्था 
कामाक्षी निरुपम दया पूर दीर्घ नयना  

71. మాన్యతే సంతప్త  భక్త జనహృదయకోశం 
  కదంబవనం  వా మణిద్వీపం వా మలయా చలం
 మహా దేవ పర్యంకం వా శ్రీ చక్రాది యోగ్య స్థానం       
 వర్తతే  వాత్సల్య భావేన  కామాక్షీ కల్పవల్లీ !
मान्यते संतप्त भक्त जन हृदय कुहरं 
कदंब वनं वा  मणि द्वीपं वा विंध्या चलं  वा 
महा देव पर्यंकं वा श्री चक्रादि योग्य स्थानं 
वर्तते वात्सल्य भावेन  कामाक्षी कल्पवल्ली 
72. కవికుల హృదయ చరీ వాగ్మయ రత్నాకరీ 
క్షుద్భాదోపశమన మాతృకా అన్నపూర్ణేశ్వరీ 
మహాకారుణ్యా మృత ఝరీ, విశ్వ మోహనాకరీ
శతృ భయంకరీ శ్రీ కరీ , కామాక్షీ శుభంకరీ   !  
कविकुल हृदय चरी वाग्मय रत्नाकरी 
क्षुद्भादोपशमन मातृका अन्नपूर्णेश्वरी 
महा कारुण्यामृत झरी विश्वमोहनाकारी 
शत्रुभयंकरी प्रभाकरी  कामाक्षी श्रीकरी    
  73. ప్రణుతి పర్వత రాజ పుత్రీ , పురంధర పురంధ్రీ 
ప్రముచ్యతే వ్యర్ధ పరి చింతన  పాపరిపవ 
 ప్రజ్వలితే జ్ఞానమయ  ప్ర దీపనం పరాశక్తి       
 ప్రియా(प्रियौ ) కామాక్షి పరాదేవతా,భక్త పరాధీనా!
  प्रणुति पर्वत राज पुत्री पुरं धर पुरंध्री 
प्रमुच्यते व्यर्ध परिचिंतन पापरिपिव 
प्रज्वलिते ज्ञान मय प्रदीपनं पराशक्ति 
प्रियौ  कामाक्षी परादेवता भक्त पराधीना         
74.విరహిత రతీ శోక నిహితా, త్రైలోక్య హితా   
మార  వైరి సమాహితా , బర్హివాహన మాతా
నహితే అహితం, రహితే దుర్హితం,నిబర్హతే  
దుర్వహ సకాలాఘ సంగం !కామాక్షీ కల్పవల్లీ ! 
विरहित रती शोक निहिता त्रैलोक्य हिता 
मार वैरि समाहिता बर्हिवाहन माता 
नहिते अहितं रहिते दुर्हितं निबर्हते 
दुर्वह सकलाघ संघं कामाक्षी कल्पवल्ली 
75.  వేల్లిత అపర్ణా వల్లీయుత దయా సుమద్రుమం 
బహువిధ పుష్ప ఫల యుతం, అగోచర మూలం 
నరా దిభూతగణాశ్రితం, దేవ ముని సేవితం 
భవత్సద్బాంధవ్య  మహిమా,కామాక్షీ కల్పవల్లీ ! 
वेल्लित अपर्णा वल्लीयुत दया सुम द्रुमं 
बहु विध पुष्प फलयुतं अगोचर मूलं 
नरादि भूत गणा श्रितं देव मुनि सेवितं 
भवत्सद्बांधव्य  महिमा  कामाक्षी कल्पवल्ली 
76. విదగ్ద మదనాంతకాపాంగ వీక్షణా ప్రదీప్త         
విస్మయా నంద శివ దీక్షా ,   ఆలోకయేఅపర్ణా,   
వికసిత నవ కింశుకా  తామ్ర దివ్యామ్శుద్రుమ   
సమ విరోచనాంగా,కామాక్షీ,సౌందర్య శేవధి !
  विदग्ध मदनांतकपांग वीक्षणा प्रदीप्त 
विस्मयानंद शिव दीक्षा आलोकये अपर्णा 
वकसित नव किंशुका ताम्र दिव्यांशु द्रुम 
सम विरोचनांगा कामाक्षी सौंदर्य शेवधि 
77. భవత్పతి కంఠే హాలాహలం ,దేహే భస్మ ధూళి  
 నివాసం స్మశానం,  భూషణం వ్యాళం, వసనం   చర్మం
భిక్షాశినోసహధర్మ చారిణీ, శ్యామల  ద్యుతే,     
 తదపిభవత్సౌం దర్యం నిరతిశయం కామాక్షీ    !  
भव्त्पति कंठे हालाहलं देहे भस्म धूलि 
निवासं स्मशासनं भूषणं व्यालं वसनं चर्मं 
भिक्षाशिनो सहधर्म चारिणी श्यामल द्युते 
तदपि भव्त्सौम्ददर्यं निरतिशयं कामाक्षी 
78. భవత్ప తి , శీఖరే  గంగా ,చంద్రకళా, లలాటే 
 జ్వాలా ముఖీ , గళే కాళి , జిహ్వే ఉమా ప్రవిష్టతి , 
మహా ద్భుత ప్రేమ దీపాయితాశ్రేణీ విలోకన  
స్మితాంశు ధూళిశ్చ భూషితాంగరమణీ కామాక్షీ ,     
 भव्त्पति शिकरे गंगा चंद्रकला ललाटे 
ज्वालामुखी गळे काळी जिह्वे उमा प्रविष्टति 
स्मितांशु धूलि विभूषितांग महेश  रमणी 
महाद्भुत प्रेम दीपायिता श्रेणी विलोकना            
  79. ప్రణోతు ధర్మ సంరక్షణప్రవీణా, ధీర గుణా    
శృణోతు అనపరాధ   బాలికా మరణ ఘోష 
ఘృణోతు విడంబిత దానవ రుచి దుష్టనరాః   
ఓణతి/ఇనోతి  సంకట  పంకం జగన్నిర్మాణ కారిణీ 
नमामि कामाक्षी  धर्म संरक्षणा प्रवीणा 
शृणोतु अनपराध बालिका मरण घोषा 
घृणोतु विडंबित दानव रुचि दुष्ट नराः 
ओणति संकट पंकं जगन्निर्माण  कारिणी 
80. విడంబిత ఘన నీలాంబుద విశాల లోచనీ     
పృష్ణోతు శుష్కాప హృదయ పుష్కరిణీ , కల్యాణీ  
శీక్ష తే రూక్ష భావన భవద్వీక్షణాంబు ధారా 
సాక్షాత్కటాక్ష సుషమా, కామాక్షీ ! కృపా పయోధి  ! 
विडंबित घन नीलांबुद विशाल लोचनी 
प्रुष्णोतु शुष्काप हृदय पुष्करिणी कल्याणी 
शीक्षते रूक्षा भावन भवद्वीक्ष्णांबुधारा  
साक्षात्कटाक्ष  सुषमा कामाक्षी  कृपा पयोधि     
81. అక్షీణ ధర్మ రక్షా దీక్షా, జగద్రక్షణ దక్షా 
నిరాక్షేపిత శివ దీక్షా పరిరక్షితా,మాతా 
నిష్కురుతే సమూలం  క్షుద్ర రిపు రోగ విషాదం  
భేషజం భవద్వీక్షణం, వైద్యనాథ గృహిణీ  !
अक्षीण धर्म रक्षा दीक्षा जगद्रक्षण दक्षा 
निरापेक्षित शिव दीक्षा परिरक्षिता माता 
निष्कुरुते समूलं क्षुद्र रिपु रोग विषादं 
भेषजं भवद्वीक्षणं वैद्यनाथ गृहिणी 
82.పిపాసిత  చింతా చంచరీకం  పరిభ్రమయతే,
సమ్మోహిత నానాపుష్పసంకాశ  వనాంతరాళే  
న విశోధయతే  హృదయారవిందమకరందం   
 భవన్నిజ వాసం,రక్షతే ! కామాక్షీ కల్పవల్లీ ! 
 पिपासित चिंता चंचरीकं परिभ्रमयते 
सम्मोहित नाना पुष्प संकाश वनांतराले 
न विशोधयते ह्रुदयारविम्द मकरंदं 
भवन्निज निवासं रक्षते कामाक्षी कल्पवल्ली              
 83. వేల్లిత మాయామోహ వల్లీ యుత మనోవనం
ఉల్లసిత దుల్లక్షణ స్వేచ్చావిహార కల్లోలం 
మల్ల తే యే తల్లక్షణం భవతత్తీక్షణ కుటిలికా         
 మల్లికార్జున మనోహరీ,కామాక్షీ కల్పవల్లీ! 
वेल्लित मायामोह वल्लीयुत मनोवनं 
उल्लसित दुल्लक्षण स्वेच्चाविहार कल्लोलं 
मल्लते येतल्लक्षणं भवत्तीक्षण कुटिलिका 
मल्लिकार्जुन मनोहरी कामाक्षी कल्पवल्ली
84. విడంబిత దాడిమీ రుచిర   తాటంక మహిమా 
కూజంతం శుకం శివ శివేతి సుమధురాక్షరం 
  సదా శివ నామా మృత రసాస్వాదన శుభాన్గీ 
నుదతే  సంసార  సంకటం, కామాక్షీ కల్పవల్లీ !
  विडंबित दाडिमी रुचिर ताटंक महिमा 
कूजंतं शुकं शिव शिवेति सुमधुराक्षरं 
सदा शिवनामम्रुत रसास्वादन शुभांगी 
नुदते संसार संकटं कामाक्षी कल्पवल्ली     
85.  భస్మీకృతే మనోకల్మషం,ధావతే అంతశ్చేతః       
 దీప్యతే అంధకారమయ హృదయ కోశం, శివే        
సందీప్యతే  క్షణమాత్రం లఘు  దీపమేవ,భవ    
చ్చ రణారవింద నికటేకామాక్షీ కల్పవల్లీ ! 
भस्मीकृते मनोकल्मषं धावते अंतः चेतः 
दीप्यते अंधकारमय हृदय कोशं शिवे 
संदीप्यते क्षणमात्रं लघु दीपमेव भव 
च्चरणारविंद निकटे कामाक्षी कल्पवल्ली
  86. కలయామి నీల జలద లోచనీ , త్రిలోచనీ 
లీయతే సంలీఢ కలి కల్మషమాలిన్యశల్య,
ప్రవిలయ భవత్కృపా లీలా సలిల ధారా,  
అమలినధీ ప్రదాయినీ ! కామాక్షీ కల్పవల్లీ! 
कलयामि नील जलद लोचनी त्रिलोचनी 
लीयते संलीढ कलि कल्मष मालिन्य शल्यः 
प्रविलय भवत्कृपा लीला सलिलधारा 
अमलिन धी प्रदायिनी कामाक्षी कल्पवल्ली  
  87. జయ లీలా, కీలాలప తుల మనః క్షుపా వేలా  
 భయతూలా లలనా లోచన ధారా విశోషణా 
కృపాలీలామృతపాలా, పశు లోక వికలనా 
నమామి కామాక్షీ సకల లోక వాంఛా ఫలీ!
जय लीला कीलालप तुल मनः क्षुपा वेला 
भय तूला ललना लोचनधारा विशोषणा
कृपा लीलाम्रुत पाला पशु लोक विकलना 
नमामि कामाक्षी सकल लोक वाञ्छा फली 
 88. అర్దానాం మూలం భవద్వీక్షణం,లోకసాక్షిణీ  
కామానాం మూలం భవత్కేళి విలాసం, కాత్యాయనీ  
తదపి విధాత్రీ భవచ్చించితం ముక్తి కారణం
 ధర్మ నాభ సహ చారిణీ ,కామాక్షీ కల్పవల్లీ!
अर्धानां मूलं भवद्वीक्षणं लोक साक्षिणी 
कामानां मूलं भवत्केली विलासं कात्यायनी 
तदपि विधात्री भवच्चिंतं मुक्ति कारणं 
धर्म नाभ सहचारिणी कामाक्षी कल्पवल्ली 
  89. జన సౌభాగ్య జననీ, శితి కంఠ కుటుంబినీ 
నిరుపమ దయా మాధురీ , వ్యంజయతి చైతన్యం 
చకోరీవ వ్యవసతి త్వత్పాద సేవా కుత్సుక  
 కామాక్షీ  సా జ్యోత్స్నాలసత్శుచిస్మితాంశు లహరీ! 
जन सौभाग्य जननी शिति कंठ कुटुम्बिनी 
निरुपम दया माधुरी व्यंजयति चैतन्यं 
चकोरीव व्यवसति त्वत्पाद सेवा कुत्सुकः 
कामाक्षी सा ज्योथ्स्ना लसत्शुचि स्मितांशु लहरी  
90.  హరినీలమయీ శ్రీహరి సోదరీ, హారార్ధ  
 శరీరిణీ , సురారి  ప్రాణహరీహరిణేక్షణా
హరిహారాది ప్రణుత   హర్యారూడా, హిరణ్మయీ  
ప్రహరతే  మత్తహరి సన్నిభ హరణ మతి
हरिनीलमयी श्री हरि सहोदरी हरार्ध 
शरीरिणी सुरारी प्राण हरी हरिणेक्षणा 
हरिहरादि प्रणुत हर्यारूढा हिरण्मयी 
प्रहरते मत्तहरि सन्निभ हरण मति 
91. గజానన జననీ , గజ వసన మనోహరీ  
బందయితుం మత్తగజ మివ చిత్తం, గజ రిపు  
 వాహనా , గజస్నానమివ నిష్ఫలం న కరోతి 
మమ పూజానం, అగజా,కవి దిగ్గజ సేవితా!
गजानन जननी गज वसन मनोहरी 
बंधयितुं मत्त गज मिव चित्तं गज रिपु 
वाहना गजस्नान मिव निष्फलं न करोति 
मम पूजनं अगजा कवि दिग्गज सेविता  
  92.  ప్రోల్లసిత నీలోత్పలా భ లోచనీ  ప్లుత మధు
 స్మితాంశు హేలా ఖేలతి తాండవ వినోద నట  
రాజ కుతూహల హృది, జగత్యాలోకనాలలామా!  
చంద్రికా శీతలే హరతు మమ సంసార తాపః 
प्रोल्लसित नीलोत्पलाभ लोचनी प्लुत मधु 
स्मिताम्शु हेला खेलति ताण्डव विनोद नट 
राज कुतूहल हृदि जगत्यालोकना ललामा 
चन्द्रिका शीतले हरतु मम संसार तापः 

93.  భవ జలధి మాయ మయ అగాధం, భవ పాశ  
జాలఛేదనందుస్తరం  ఖేద మనంతం ,కామాక్షీ 
భవ చరణ కిరణం , కటాక్ష వీక్షణం  భవ 
 తాప నివారణం!క్షుపా శాప మరణ కారణం!
भवजलधि मायामयमगाधं भव पाश 
जाल छेदनं दुस्तरं खेदमनन्तं , कामाक्षी 
भव चरण किरणं कटाक्ष वीक्षणं भव 
ताप निवारणं क्षुपा शाप मरण कारणं 

94.  మండిత ప్రచండ శివదీక్షా చండీ కలయతి 
తుండినారూఢ చంద్ర చూడా భూష కామదండనా 
ఖణ్డిత సా కృతాః హిండతి   సురనారీ మది 
కుండినప్రియే మన్దతి మమ హృది ప్రియ భక్తి 
मंडित प्रचंड शिवदीक्षा चंडी कलयति 
तुंडीनारूढ  चन्द्र चूडा भूष  काम दंडना 
खंडित  सा  कृताः हिंडति   सुरनारी मदि  
कुंडिन प्रिये मंडति मम हृदि प्रिय भक्ति  
     95. శ్వేతాంబుదాలి సన్నిభ వ్యర్ధ కామం విహరత్యం 
బర వీధి గ్రీష్మ రాత్రౌ శుచి స్మితాంశు సుగంధ 
మల్లికా వికసతి పృద్వీ తలే చంద్రికారుచి 
 కామాక్షీ పుణ్య వదన ద్యుతి ప్రభావ కారణం    
  श्वेतांबुदाळि संनिभ व्यर्ध कामं विहरत्यंबर 
वीधि ग्रीष्म रात्रौ शुचि स्मितांशु सुगंध नव 
मल्लिका विकसति पृद्वी तले चंद्रिका रुचि 
कामाक्षी पुण्य वदन द्युति प्रभाव कारणं                                  
 96.  అంబరమణిశ్చ జ్యోత్స్నాది ప్రభా, పద్మాదిపుష్ప         
    సమ శోభా , తదైవ దిధీతి  త్వ ద్రూపవిభవం 
 న మే అనుగతం త్వద్నిజ ఉపాధి, శివశక్తి   
స్వరూపా, క్షమయతేఅల్ప ధీ వర్ణన  ప్రయాసా !          
अम्बरमणि श्च ज्योथ्स्नादि प्रभा पद्मादि पुष्प 
सम शोभा तदैव दिधीति त्वद्रूप विभवं 
न मे अनुगतं त्व न्निज उपाधिः शिव शक्ति 
स्वरूपा कामाक्षी  क्षमयते अल्प धी वर्णन   
 97. కుందేందు స్ఫటిక మణి విభాతి మా భగవతీ            
    వికచీ కరోతి మనో చేతన దివసవద్బ 
  వదపాంగ  కృపా లీలా,  హృది శంకా న కరోతి,  
  స్తుతిరియం విరచతివాక్య నీరాజన విధి! 
कुन्देन्दु स्फटिक मणि विभाति मा भगवती 
विकची करोति मनो चेतना दिवसवद्भ 
वदपाङ्ग कृपा लीला , हृदि शङ्का न करोति 
स्तुति रियं विरचति वाक्य नीराजन विधि 
98. సర్వేశ్వరీ, సర్వాయుధదరీ, సర్వ శక్తి మయీ,         
సర్వ రోగ ప్రశమనీ, సర్వ దుఃఖ నివారిణీ 
సర్వ సౌభాగ్య దాయినీ, సర్వ లోక వశంకరీ 
శివంకరీ శరణుశరణుసర్వజ్ఞే  కామాక్షీ ! 
सर्वेश्वरी सर्वायुधधरी सर्व शक्तिमयी 
सर्वरोग प्रशमनी सर्व दुखः निवारिणी 
सर्व सौभाग्य दायिनी सर्व लोक वशङ्करी 
शिवंकरी  शरणु शरणु सर्वज्ञे  कामाक्षी 
 99 న జానామి వేదం న జానామి నాదం న జానామి
 మంత్రం, న జానామి తంత్రం న జానామి పాపపుణ్యా  
 తదపి సదా చింతితం శివశివేతి నామాని 
కురుతే ప్రశాంతి  కామాక్షీ గురు రూప మనిశం!
99. न जानामि वेदं न जानामि नादं न जानामि
मन्त्रं न जानामि तन्त्रं न जानामि पापपुण्याः 
तदपि सदा चिन्तितं शिवशिवेति नामानि 
कुरुते प्रशान्ति कामाक्षी गुरु रूपमनिशं ! 

100. జయోస్తు ప్రాణ నాయికే అశేష లోక మాతృకే 
స్మరొస్తు శివాత్మికే సమస్త శక్తి విధాయికే 
స్తుతోస్తు श्रियौ చండికే ప్రచండ  ప్రేమ దీపికే 
నమోస్తు కాళికే  నివక్తి  తథాస్తు మదంబికే !

100. जयोस्तु प्राण नायिके अशेष लोक मातृके 
       नमोस्तु शिवात्मिके समस्त शक्ति विधायिके 
       स्तुतोस्तु श्रियौ चण्डिके प्रचण्ड प्रेम दीपिके 
      नमोस्तु जयोस्तु काळिके स्तुतोस्तु  मदंबिके !

101. स्निग्ध हसितार्द्रार्या, दग्ध मदन प्राण दाता 
 दुग्दाम्बुधि शयनेश यामि गङ्गाधर सती 
जग्ध दनुजासवः धीरवनिता  जगदंबा  
मुग्धा कामाक्षी, भाग्य दायिनी, क्षिप्र प्रसादिनी !

102. शंकर मौलि विहरत्यंबे विमल तरङ्गे 
      हिम शुचि रुचिरे आर्ये विद्रुत  कृपापाङ्गे 
      चारु लीलागते  विलसति  गङ्गाधर सङ्गे
       परिणति रूपेजति प्राणाधारे मातः श्रुंङ्गे!  

103.  शारदा स्मित मन्दारा सुरुचिरा  ज्ञान प्रभा 
      भासुरा  शोणाधरा  विशद वादना प्रवीणा          
     वेद  विभा विदारा संगीत साहित्य  विदुरा
   सौन्दर्य मधुरा विद्योदार मातृका कामाक्षी !

104. अहो! पुरुषिका सिंह वाहिनि असुरहंत्री 
   महोर्जिता  राजेश्वरी नारायण सहोदरी    
   सहोर नारी गोत्रेश्वरप्रियपुती  महोदारा     
 ऊहोर्मि विलासिनि कामाक्षी गुह्योपसंस्थिता     

105. महा भैरवि शिवानी प्रचन्ड प्रेम कैरवि 
श्री देवी दिव्य दया स्वभावी   सर्वस्व  प्रभावी 
शांभवी परम साध्वी  महा विभव कारिणी   
शर्वरी सर्व पाप विशोषित रवि !कामाक्षी !  

106. करे प्रसून शरे  शंकर दारे नमोस्तुते 
   पाणौ  कृपाण बाणे  शत्रु वारिणे  नमोस्तुते 
कुलौ  त्रिशूल माला  शैलेंद्रबाले  नमोस्तुते
  हस्तौ  पाशमंकुशं  कारुण्य राशे  नमोस्तुते !

107. हस्तके पुस्तके विद्या सरस्वती नमोस्तुते 
मणिचे मधुर कोदंडे चंडिके नमोस्तुते!
गभस्ते खट्वांगादि अस्त्रे गायत्री नमोस्तुते     
भुजे  सर्वायुधे दुर्गे जगत्तारिणी  नमस्ते  
108. अक्षर वासी अमृतेशी परमेशी कामाक्षी 
दरहसित दयाराशी दिव्य प्रभा सरसी ! 
आकर्णयते मत्ह्रुदय  गानं सुप्रीते माते 
ददातु  प्रिय भक्ति धीशक्ति युक्ति श्च विमुक्ति

109. नमाम्यहं शिव युवतीं सुललितां  कामाक्षीं 
        वासितं अवधान वनिता हृदयं सुप्रीतां  
       पश्यतां विगलित ललित कृतं सित चित्तं 
     वितरते भवत्कृपा ललितांबिके मातृके ! 
110.नमाम्यहं आर्यां  उदय संध्यां रुधिर  विंध्यां 
     असुर वंध्यां जगद्वन्द्यं ब्रुम्दारकाद्यां  विद्यां ,   
     सुमनो वेद्यां मधुर वाद्यां पराकृत मान्द्यां      
      आद्यंत रहितां अनिंद्यां !कामाक्षीं कल्पवल्ली!    
111. अ कारादि क्ष कारंत  वर्ण रूपिणी शर्वाणी  
       आर्णव प्रणव पूरणा   ॐ कारेश्वरी वाणी       
       ज्ञान प्रभा सरणी वाग्मय मणि विभूषिणी  
     नाद  वेदिनी विश्व विनोदिनी वंदे वाग्देवी 
112. वंदे श्यामाभ सुन्दरं   महेश मनो मंदिरं  !
       कदंब वन मंदारं   गगन सिन्दूरं परा-  
        परां  कळा बंधुरं  साहितीसरोवरेंदिरां          
          वरदस्रव  अम्बुधरां कामाक्षी कल्पवल्ली    
          
113. पाहि माता परादेवता परम कारुणिका 
श्री देवी दयावती  दनुज हंत्री दाक्षायणी 
 जगत्तारिणि दुर्गेति आलापितं भगवती 
ददातु प्रति पदं  सुप्रीते वाग्दाता कामाक्षी!

114.      अमृतांशु मकुटि कारुण्यामृत परिपेटि 
          निगलिताम्रुत पूर्वज बन्धु अमृतसूति 
         आम्रुत सुरवर  प्राण दायिनी अमृतेशी         
       सा  कामाक्षी अम्रुतदूते भवाख्यामृतधारा    

115. जयोस्तु काळी जगत्केळी  कल्याणी निगळित 
हालाहल कालिनी  कपाल मालिनी! शूलिनी 
कंदल केळी  विलासिनी महा लय कारिणी   
 सकल कळा पेशला शुभ मंगळा कामाक्षी 

117. 
         ऐैम्दव कला धरी  ऐैश्वर्य  प्रदायिनी गौरी    
         ऐैन्द्र नील शरीरिणी  ऐैच्चिक वर दायिनी
        ऐैरावतैक्य इरा ऐैहिक विषय पालिनी 
      ऐं  बीजविराज्ञि  ऐैशानी कामाक्षी कल्पवल्ली

118. षट् कोण मंडल वासिनी षड्वदन जनयित्री 
       वैरिषडवर्ग षड्गवां षडंग पालिनीं   षष्टी 
      षट्कर्म विहित वदन कमल षट् पदी
      षाड्गुण्य विलसिता  कामाक्षी माता षडक्षरी ! 

119.त्र्यक्षर वासिनि त्रिजगद्विजयिनी त्रिनेत्री  
        त्रिविष्टपपालिनि त्रिपद संगिनि सवित्री  
       त्रिकोण वासि त्रिपुटी त्रिभुवन जनयित्री 
        त्रिधाम सुंदरी  नमोस्तुते त्रिशक्ति प्रदात्री     

120. ॐ कार लहरी सरस्वती शब्द रत्नाकरी 
        ऐं ह्रीं क्लीं कारादि स्वर विहारी, कीर मयूर 
          प्रकर सुस्वर वाणी  श्रुति लयानु  सरणी, 
         मत्हृदय  वग्झरी  विधात्री प्रसाद वाक्श्रेणी 

121. प्रभावती विश्वमोहन रूप लावण्यवती 
        भगवती दुरित दनुजांतक तेजोवती 
        लीलावती भास्वत्कर कृपामृत धारावती        
        वेदवती ज्ञान प्रभा सरस्वती ओजो वाति              
          
116. सुललित पद पल्लव मालिका 
        विकसित सुम  सुगंध वीचिका
        गमकित पद मंजीर चर्चरीका   
        भाव राग चंधो  पद प्रहेलिका  
      वागर्धा माणिक्य मकुट मयूखा 
       विशोभित वर्ण  सुत्राम कार्मुका 
      विपातित दिव्य वाक्सुधा  सेचका
     विराजित  इरा  गल गुम्फनिका 
      विरिंचि रसनाग्र शब्द  पालिका 
      सालंकृत श्रेयो  कविता कन्यका  
      साहिती  वनांतर मज्जुपाठका 
      कविकुल वदनाब्ज मधूलिका
      विद्या सुगंध कर्पूर  नीहारिका  
       विघटित तमस्संघात   झल्लिका
      विवर्धित  लसत्हृदय मल्लिका  
      कामाक्षी ककुद  कदम्ब मालिका  
       
  this is all for time being
Let  kamakshi maata bless you in all aspects

Thank you.