Saturday, September 4, 2010

Plants used as Patri for Vinaayaka chavithi

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలతో 
శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ 
అవిఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా 

గజాననం భూతగణాధి సేవితం  కపిత్థ జంబూ ఫలసార భక్షిణం 
ఉమాసుతం శొకవినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం  
I thank all the visitors of this blog, It will be reorganised with a new face shortly after Vinayaka chaviti. Best wishes for 2015 Vinayaka chaviti.
Lord Vigneswara is an excellent scribe; as the great saint writer/ poet Vyasa (Veda vyasa, Krishna dwaipaayana, son of great saint Paraasara) dictates the slokas he inscribed  them on the leaves. He is the scribe for one lakh sloka Mahabaratam, Sri Mathbhagavatham and eighteen puranas; a scribe requires good knowledge of language, concentration and physical stamina. Why should we remember Lord Vignewara, because to learn the things perfectly, without any inhibitions. He never feels ashamed to be a scribe, his humbleness, dedication should be respected, worshipped. We have to learn to complete the tasks even though there are difficulties and hurdles, we have to remember Lord Vigneswara to give us energy to work like him. He is good example to boost our metal capabilities.  If everyone works like Lord Ganesha our country regains the great traditions and riches. Let Ganesha bless every one with good mental make up. 
  
కొండంత దేవుడికి కొన్ని పత్రాలతో కొండంత స్థిర చిత్తంతో చేసే పూజ శుభకరము.  పూజ కు వుపయోగించే పవిత్ర మైన మొక్కల గురించి తెలియ జేయాలన్న ఆశ తో చేసే ప్రయత్నం ఇది.  .చిత్రం క్రింద దాని సమాచారం సంక్షిప్తం గా ఇవ్వడం జరిగింది. పత్రిని అమ్మే వారు శాస్త్రము లో చెప్పినవి కాక వారికి దొరికినవి తెచ్చి అమ్ముతున్నారు. అటువంటి మొక్కల వలన కొన్ని రకాల అల్లెర్జిలు రావడానికి అవకాశం వుంది. .
.ఏక వింశతి  -21 plants botanical names, Telugu names and photographs are provided for correct and easy identification.
ఇంకొక మాట పుజకుపయోగించే ప్రతిమను మట్టి తో చేసినది , విషపూరిత రంగులు వేయనిదానిని పూజించండి.
 Respect our Nature. Be Eco friendly. Wish you a Happy and Healthy Vinayaka chavithi.

Artimissia .pallense (దవనం)
1.Sumukhaya Namaha.: సుముఖాయ నమః(A good spokesman)
A.pallense(Family: Asteraceae) (దవనం)A.Small aromatic herb.

Artmisia indica/ A.vulgaris మాచ పత్రి 

Plant name: (Sanskrit) Machi patram (Telugu)(Machapatri)*–Botanical name:Artmisia indica (మాచ పత్రి )
Medicinal Use: Aromatic, tonic, anti malarial & digestive.
In some versions it is "Davanam", in others it is "Maacha patri" Any of these plants may be used. Both have anti insecticidal properties.
Solanum surattense


2.Ganadhipaya Namaha : గణాధిపాయ(Head of Ganas)
Plant name: (Sanskrit)Brihatipatram,(Telugu)Vakudu -(వాకుడు)
Botanical name: Solanum surettense(Family:Solanaceae) An armed shrub in waste places.
Medicinal Use: Diuretic,


Aegle marmelos మారేడు

3.Gowriputraya Namaha: గౌరీ పుత్రాయ(Son of Godd ess Gauri)
Plant name: (Sanskrit)Bilvapatram (Telugu)Maredu బిల్వ,  (మారేడు)-
Botanical name: Aegle marmelos (Family: Rutaceae)
Significance in Mythology: This tree is said to be arised from the sweat of Goddess Parvathi, hence it is dear to worship lord Shiva also.
Medicinal Use:Fruit pulp to control motions, anti diabetic, coolant. Commonly found in temples.

Cyanodon dactylon  గరిక 

 
4. Gajananaya Namaha: గజాననాయ(Elephant faced )
 Plant name: (Sanskrit)Durvara patra (Telugu)Garika
Botanical name Cyanodon dactylon(Family:Poaceae) All grasses are not cynodon or garika. It is replaced by darbha/ Imperita or some times by Typha . They cause mild allergy.
Medicinal Use:To Control diarrhea, anti ciphalis,anti bleeding


Datura metal ఉమ్మెత్త

5. Harasunve Namaha: హరసూనవే(Son of Lord Hara-Shiva)
Plant name: (Sanskrit)Dattura ptra (Telugu)ఉమ్మెత్త
 Botanical name : Datura metal(Family:Solanaceae) A herb in waste places
Medicinal Use:For alleviating respiratory diseases such as asthma.
Zizyphus mauritiana రేగు

6. Lambodaraya Namaha: లంబోదరాయ(Man with a descending stomach)
Plant name: (Sanskrit)Badari patra (Telugu)Regu; Botanical name : Zizyphus mauritiana/ Z.jujba(Family:Rhamnaceae)
Medicinal Use: Digestive  An armed shrub in forests or in waste places.

Achyranthes aspera ఉత్తరేణి
7. Guhagrajaya Namaha: గుహాగ్రజాయ(the superior hearted)
(Sanskrit)Apamarga patra (Telugu)Uttareni-
Botanical name Achyranthes aspera (Family:Amaranthaceae)
 Medicinal Use:Affects entire body.leaves for digestive problems,and skin diseases,root for scorpionbite.  A herb foun in waste places.
Ocimum sanctum తులసి

8. Gajakarnaya Namaha: గజ కర్ణాయ(Elephant eared)
(Sanskrit)Tulasi (Telugu)Tulasi తులసి -
Significance in Mythology: Vrinda a synonym to Tulasi. Tulasi is regarded as a great worshipper of the god Vishnu. This plant is also considered as a manifestation of  Goddess Lakshmi, 
Botanical name: Ocimum sanctum (Family:Lamiaceae)  Medicinal Use:Anti kapha, to control skin and respiratory diseases A sacred herb grown in house holds and temples

Mangifera indica మామిడి
9. Ekadantaya Namaha: ఏక దంతాయ(With one teeth)
(Sanskrit)Chuta patra (Telugu)Mamidi-
 Botanical name : Mangifera indica (Family:Anacardiaceae) Medicinal Use:For Diphtheria, tender leaves are anti diabetic A tree
Cascabela thevitia గన్నేరు

10 Vikataya Namaha: వికటాయ(Great/ powerful)
(Sanskrit)Karaveera patra (Telugu)Genneru
Botanical name: Thevetia neerifolia/Cascabela thevitia(Family:Apocyanaceae)
Some versions indicated that Nerium indicum should be used  as it is an Indian plant. Where as Cascabela thevitia is a native of S.America. Both belong to the family Apocyanaceae. Both are poisonous.
Medicinal Use:Diuretic, for heart diseases,poisonous in high doses A shrub found in siva temples.
Nerium indicum గన్నేరు Evolvulus alsinoides  విష్ణు క్రాంతము
11. Bhinnadantaya Namaha: భిన్న దంతాయ(different lengthed teethed)
(Sanskrit)Vishnukrantham (Telugu)Vishnukrantham విష్ణు క్రాంతం 
Botanical name: Evolvulus alsinoides (Family: Convolvulaceae)
 Medicinal Use:Improves memory, used for nurological diseases ) A herb in waste lands.
Punica granatum  దానిమ్మ

12. Vatave Namaha: వటవే(A cipher)  
(Sanskrit)Dadimi patra (Telugu)Danimmaదానిమ్మ
Botanical name: Punica granatum (Family:Punicaceae)
Medicinal Use:To control motions, controls bleeding,anti pitta A cultivated shrub
Origanum majorana మరువము

13. Sureswaraya Namaha: సురేశ్వరాయ(supreme of deities)
(Sanskrit)Maruvaka patr (Telugu)Maruvam మరువం 
Botanical name: Origanum majorana (Family:Lamiaceae)
Medicinal Use:For Rhumatic diseases and skin diseases  Cultivated aromatic herb.
Citrus limonium పెద్ద నిమ్మ

14. Phaalachandraya Namaha: ఫాల చంద్రాయ(God with an eye on the forehead)
(Sanskrit)Jambeera (Telugu)Gajanimma గజనిమ్మ 
Botanical name -Citrus limonium (Family: Rutaceae)
Medicinal Use:Digestive  A tree cultivated for its fruits.
15. Sarveswaraya Namaha: సర్వేశ్వరాయ(God for all)
Devadaru (Sanskrit) (Telugu)Devadaru-దేవ దారు 
 Botanical name -Cedrus deodar (Family::Pinaceae) Sorry, image not available.
Medicinal Use:For Skin diseases, anti pyretic.
Erythroxylum monogynum దేవదారు 
In South India where Cedrus is not available, Erytroxylum is used . It is available in scrub forests.

Vitex nigundo వావిలి
16. Herambhaya Namaha: హేరంభాయ(A boastful hero)
(Sanskrit)Sindhuvara patram (Telugu)Vavili-వావిలి 
Botanical name: Vitex nigundo (Family: Verbinaceae)
Medicinal Use: Anti vata, relieve pains in muscles and joints.A shrub cultivated as a hedge plant or run wild in waste places
Jasminum grandiflorum జాజి

. 17. Surpakarnaya Namaha: శూర్పకర్ణాయ(Elephant eared/a winnowing basketed eared)
(Sanskrit)Jaji patram (Telugu)Jaji.జాజీ 
Botanical name : Jasminum grandiflorum (Family : Oleaceae)

Medicinal Use:For skin diseases  A twiner in forests
Acacia spicigera జమ్మి

18. Ibhavaktraya Namaha: ఇభ వక్త్రాయ(Elephant faced )
(Sanskrit)Shami patram (Telugu)Jammiజమ్మి
Botanical name: Acacia spicigera (Family: Mimosaceae)
Significance in Mythology: the god of fire- Agni hid in the heart of the Shami tree to escape from the wrath of Brighu Maharishi.Shami Tree also represents goddess Durga.
शमी शमयते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी ॥
करिष्यमाणयात्राया यथाकालम् सुखम् मया ।
तत्रनिर्विघ्नकर्त्रीत्वं भव श्रीरामपूजिता ॥

Medicinal Use:Pacifying, digestive  A small tree in forests or found in some temples.
Ficus religiosa రావి /అశ్వత్థ

19. Vinayakaya Namaha: వినాయకాయ
It is also known as peepal tree, Bhodhi tree. (Sanskrit)Aswatha patram (Telugu)Ravi రావి , అశ్వత్థము –
Botanical name: Ficus religiosa (Family: Moraceae )
Significance in Mythology: River Sarswathi is said to be arised from the roots of this tree. It is considered as manifestation of Lord Vishnu. Many sages meditate under this tree. 
Medicinal Use:Digestive ,enhances reproductivity,pacifying ) A tree found in temples especially in Vishnu temples
Terminalia arjuna తెల్ల మద్ది

20. Surasevitaya Namaha: సుర సేవితాయ(served by deities)
(Sanskrit)Arjuna patra (Telugu)Tella maddi.తెల్ల మద్ది -
Botanical name :Terminalia arjuna(Family: Combritaceae)
Medicinal Use:Tonic  It is a tree. Found in forests
Calotropis gigantia జిల్లేడు

21. Kapilaya Namaha: కపిలాయ(a form of fire/ reddish like fire)
(Sanskrit)Arka patram (Telugu)Jilledu-జిల్లేడు 
Botanical name: Calotropis gigantia (Family: Asclepiadaceae)
Medicinal Use:Anti poisonous, anti vata  A shrub in waste places

వెలగ
Note:There may be some differences in the texts, in some texts instead of Jambeera patram, gandaki patram is given. the names and order is also slightly different. I have followed the text published by TTD book "sacred plants:
While collecting the leaves for Vinayaka puja, some precautions have to be observed.పత్రి సేకరించే టప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించండి 
Ganneru is a poisonous plant, swallowing of 1-2 leaves may lead to death in children.గన్నేరు ఆకులు విషము ; పిల్లలు నోటిలో పెట్టుకోకుండా చూడండి 
 Seeds of Datura are also poisonous, the fruits are spiny, warn your children while enjoying the festival;ఉమ్మెత్త విత్తనాలు కుడా విషయుతమే . కాయల ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The latex of Calotropis is a ophthalmic poison, without any irritation the eye sight is lost if the milky liquid contacts with  the eyes. Observe your children, and tell them not put the hand in your eyes unless washed with soap. Till today there is no cure for this poisoning.
ఇక జిల్లేడు పాలు కళ్ళల్లో పడితే చూపు కోల్పోతారు .కాబట్టి చేతులు కళ్ళల్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి . చాలామంది తెలియక చూపు కోల్పోతున్నారు , జాగ్రత్త 
Ziziphus-regu, Maredu, vakudu are spiny plants, they may hurt you.
రేగు, వాకుడు, మారేడు యివన్నీ ముళ్ళ చెట్లు , ముళ్ళు కళ్ళలో గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The philosophy is Lord Ganesha is a God of intellect. He says-in this world there are good, bad  persons around us like the tulasi, garika and jilledu to ummetta; but all are useful in some way;  I consider all in similar way;  we must learn how to deal with people like these thorny or poisonous plants and get the best from them. Good wishes.
ప్రపంచములో మనచుట్టూ విషపు మొక్కల వంటి వారు, ముళ్ళ చెట్ల వంటి వారు, తులసి వంటి పవత్రమైన మంచి వారు వుంటారు , భగవంతుని దృష్టి లో అందరూ సమానమే , అందరిలో ఎంతో కొంత మంచి వుంటుంది , ఎవరి తో యెట్లా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకోవడం కూడా తెలుస్తుంది . మన మొక్కల విలువ తెలుస్తుంది. 
ఆ విఘ్నేశ్వరుడు అందరికి బుద్ధిని శక్తిని శుభాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్ధిస్తూ ...  శుభాకాంక్షలతో, 
వినాయకుడికి వెలగ పండు ప్రీతి కరమని భావిస్తారు. కానిదీన్నిపత్రి లో ఉపయోగించరు Since the patri sold in the market contains some weeds which are allergic to humans; Eg. Instead of machipatram, Pitchimachapatri or the congress grass – Parthenium hysterophorus is sold.
Celebrate the festival in a an Environmentally friendly way. Since I am a Botany lecturer I have provided the images I got from my camera. This is to educate the unconcerned people on Nature.
Whenever you handle poisonous plants be careful, never put your fingers or hand in the eyes or rub your eyes with the plant sap.

22 comments:

 1. Thank you very much. May GOD GANESH bless you.
  Sanjay

  ReplyDelete
 2. మీరు రాసిన ఈ వ్యాసం చాలా బాగుంది. వినాయక చవితి పూజ చేసేవాళ్ళకు చాలా మందికి నిజమైన పత్రి ఏమిటో తెలియదు. గరిక చిగుళ్ళు తెలియనివారు కూడా ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. అది సరే. వినాయకుని ఏకవింశతి పత్ర పూజ అన్ని చోట్లా పూర్తిగా ఒకే విధంగా ఉండదు. నామమంత్రాలలోనూ పత్రులలోనూ అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న తేడాలు కన్పిస్తున్నాయి.
  1. సుముఖాయ నమః అనే మంత్రంతో,
  మాచీ పత్రం (మాచిపత్రి- Artemisia vulgaris గానీ దవనం- Artemisia pallens గానీ)
  లేదా
  మాలతీ పత్రం (పాల మల్లె- Aganosma dichotoma)
  ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒక పత్రిని ఉపయోగిస్తారు.
  2. అలాగే, జంబీర పత్రం (గజ నిమ్మ)
  లేదా
  నింబ పత్రం (నిమ్మ).
  కొంతమంది జంబీర, నింబ రెండూ కాకుండా, గండకీ పత్రం (మొల్ల లేదా అడవి మల్లె లేదా బొడ్డు మల్లె, నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు) వాడుతారు.
  ఇదే పేజీలో వీటి ఫొటోలు కూడా జత పరిస్తే మరింత మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఈ వివరాలు అందిస్తున్నాను.
  నా వెబ్ సైటు నుండి మీ పేజీకి లింకు ఇచ్చాను. చూడండి.

  ReplyDelete
  Replies
  1. dear Knowledgeable Ravi on behalf of A.P.Forest Department aand on my personal behalf ,I thank you for the information .
   Dr V.B.Ramana Murhty, I.F.S.,
   CHIEF CONSERVATOR OF Forests
   9440810602.

   Delete
 3. కొన్ని అష్ట్రో ప్లాంట్స్ (జ్యొతిష సంబందమైన మొక్కలకు)తెలుగు పేర్లు కావాలి ఇవ్వగలరా? I will be greatful if u can answer through mai, as I may not refer this blog.
  tvenkatappaiah@andhracements.com

  ReplyDelete
 4. great and awesome reproductive blog...i am really impressed to see it...
  I recently see a site mybabydoc.com of an very experienced doctor name as DR Morice and specialized in woman issues like Reversal of Tubal Ligation,Fertility treatment,Cosmetic Surgery,vaginal tightness and much more like these..

  ReplyDelete
 5. respected madam,
  i want garnicia plant photo,telugu name,where is it available in nellore shops address
  cradhakrishnaraju@yahoo.com

  ReplyDelete
 6. Excellent idea for become a good Society.
  Hands up to you.

  ReplyDelete
 7. Great work..Excellent post to educate the Society and more informative to me. I am also interested to observe the medicinal plants.I request you to identify and post the vegetable plants with pictures around us which is conventional and non-conventional and not known to farmers also.
  Thanq Madam..
  GovindaRao Madagala
  Lecturer in Commerce
  Govt.Degree College
  Srungavarapukota
  Vizianagaram District.

  ReplyDelete
 8. Dear Madam,
  I am impressed with your 199 flickr photos. With your permission and due credit to you, may I use your plant photos im my medicinal plants blog.

  http://medplants.blogspot.com/

  Radha Krishna Reddy
  Central Council for Research in Siddha
  Chennai

  ReplyDelete
 9. Thank you madam. Defenitely I will acknowledge on every image I use.

  "there are some errors in identification" will you please point out on which posts there are errors; so that I will review them with experts opinion.

  Regards
  D. Radha Krishna Reddy

  ReplyDelete
 10. Happy Ganesha Chathurthi! With the help of your page I could select some herbs available around for puja tomorrow. So nice of You.I dream I study ayurveda and help the sick physically and spiritually

  ReplyDelete
 11. Great Work Lalithama !Really useful article and pictures too

  ReplyDelete
 12. Madam,
  I have down loaded some pictures of your blog without your prior permission. I have used them for writing an article in telugu. Thank u. I have given your link in my blog.
  Sarma

  ReplyDelete
 13. Surprisingly awesome web page, it was very useful obtaining for. This web page is useful and getting a lot of details. It will be very awesome and value finish having out on learning for its content having very professional ideas and it gives to all an very useful ideas.Buy herbal incense to keep us healthy and these herbal plants are very useful and helpful to protect us and stay healthy.

  ReplyDelete
 14. very nice article with plant names and photos. thanks

  ReplyDelete
 15. hello sir can anyone give me the details of andhejharki plant details with images to my mail id kiranlovesrose@rediff.com waiting from your replay sir

  ReplyDelete
 16. Dear sir,
  This is bhargava., i wot VENNA BADAKU. You know this leaves plz send photos of this plant.
  thanking you sir.

  ReplyDelete
 17. Dear sir,
  This is bhargava., i wot VENNA BADAKU. You know this leaves plz send photos of this plant.
  thanking you sir.

  ReplyDelete
 18. thank you sir for detail expalnation. sir i need some botanical names [vayala/thavisi/thella dundiga/railu boggaku]for my project work.please send me photos and boanical names of plants or please send me some site names for my searching, thankyou my mail kalva.prasannakumar7@gmail.com

  ReplyDelete