Saturday, September 4, 2010

Plants used as Patri for Vinaayaka chavithi


వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలతో 

శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ 
అవిఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా 

గజాననం భూతగణాధి సేవితం  కపిత్థ జంబూ ఫలసార భక్షిణం 
ఉమాసుతం శొకవినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం 

                              ఓమ్ ! ప్రణమ్యా శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం 
                              భక్త వత్సలమ్ స్మరే న్నిత్యం  ఆయుః కామ్యార్ధ సిద్ధయే 
వక్రతుండం, ఏకదంతం , కృష్ణ పింగళాక్షం,గజవక్త్రం, లంబోదరం, వికటం, విఘ్న రాజాం, ధూమ్ర వర్ణం, ఫాల చంద్రం, వినాయకం,గణపతిమ్, గజాననం - ఇతి ద్వాదశ నామాని పఠే నిత్యం న విఘ్న భయం, తస్య కామ్యార్ధ సిద్దిం లభతే- ఇది నారద కృత సంకష్ట నాశక స్తోత్రం.
                                                     ललिता नव रत्न माल 

जयतु जयतु गिरिजा राजताचलेन्द्र मनोरंजिता दनुज कुल भंजिता
अज द्विज पूजिता ! सकल लोक विराजिता !  अपराजिता !

विरहित रती शोक निहिता लोकहिता महित तुहिनगिरि दुहिता, 
नहि ते अहितं रहिते दुर्हितं, मिहिराण समाहिता बर्हिवाहन माता !  

प्रळय केळी  कल्याणी कराळ  दानव विकृत केळी  विदळन शाली
काळी! विरळित अळि कुल शोभित वदना  !नमामि नळिनदळाक्षी    !

शंभादि दैत्य विलंबित दंभं , रंभादि सुरसुन्दरी परिरंभित
पदाम्बुजं ! कुंभसंभवादि मुनीद्र संभोधितं ,अम्बां निरालम्बा !

चन्द्राम्शु बिम्बाधरी चन्द्रमौलीश्वरु अर्धांगी भवानी, श्री चक्र
केन्द्रस्तितां, इन्द्रादि सुर नायक वन्दितां , त्रिपुर सुन्दरीं नमामि!

अक्षीण धर्म रक्षा दीक्षा, विपक्ष राक्षस प्राण भक्षण दक्षा,
 दक्षाध्वर प्रहरणा  नमामि निराक्षेपित शिव दीक्षा परिरक्षिता!

शिवमल्ल  तरु समालिङ्गित  विकसित वनमल्लिका तुलयितुं
भवद्दाम्प्त्य सौन्दर्यं सुमनोहरं अहिभूषण समाहिता अचल तनया !

भवत्पति कंठे हालाहलम् , देहे भस्म लेपनं ,भूषणं व्यालं,
निवासे श्मशानं तथपि भवत्सौन्दर्यं निरतिशयं  शैल तनये !   

अर्धानां मूलं भवद्वीक्षणं, कामानां मूलं भवत्केळी विलासं 
सदाभवत्चितितं मुक्तिकारणम् !  विधात्री धर्म नाभ सहचरी !
  
नमामि  त्रिभुवन महाराज महिषी, श्यामला कामित फलप्रदा,
विमलं रम्यं शुभप्रदं भवच्चरितं  लम्बोदर जननी शांभवी  !

पाहि परमेश्वरी  अमलवर्ण  शरीरिणी ओंकार बीजाक्षरि बाला 
त्त्रैलोक्य जननी त्रिलोचन कुटुम्बिनी  आर्या महादेवी गौरी  !

नमस्ते शिवा पार्वती उमा गौरी कात्यानि कल्याणि अंबा हैमवती
अपर्णा दुर्गा भवानी गायत्री सदा रक्षमां माहेश्वरी मङ्गल स्वरूपिणी !


                                                         సరస్వతీ ప్రార్ధన 

ॐ प्रणमाम्यहं  शिरसा  ब्रह्माणि, निगमागम संचारिणीं,
 हंसाधिरूढा,  स्मरेन्नित्यं वेदमाता विद्या सद् बुद्दि सिध्यर्धे !

कुन्देन्दु स्फटिक मणि निभा भासमान समाना, सदा
निर्हरते  भारती अज्ञान तिमिरं, भवत्सित शान्त हसितां !

शारदा  सकल विद्याविशारदा , ज्ञानसुधाधारानीरदा
वरदे भवदव्यग्र करुणा वृष्टिः; वन्दे विद्यावरदायिनी !

वीणा निक्वण संकलित श्रेणी कङ्कण कर वाणी, झञ्झण  शिञ्जनी
नाद संभृत पद घटित नाट्य मयूरी, नमामि अजनारी!
   
वाणी जगद्व्यापिनीं , वीणा पुस्तक धारिणीं   वन्दे त्वं भगवती
वाग्देवी  सदा वसतु मदीय वदने सुप्रसन्ने !शान्तस्वरुपिणी!

अङ्कुरयति मदीय निस्सार  हृदय क्षेत्रे  न्युप्त अक्षर बीजं  
भभूयते सस्यप्रदं भवत्करुणा प्रवाहेन ,अक्षर वरदायिनी!
त्वत्पाद पद्मे फलपरिवृति सभक्तियुतां समर्पयामि 
सकरुणां प्रगृह्णीते सरस्वती साधुवादी सुधा पूर्णे! 
         
I thank all the visitors of this blog.  
Vigneswara is the Lord of success and destroyer of obstacles to gain knowledge, wisdom and wealth.
Lord Ganesha is known from Vedic culture. He is also known as the ultimate God. We know him as the son of Parvathy. He is intelligent and brave.
  He is an excellent scribe; as the great saint and poet VedaVyasa  dictates the slokas of Mahabhath he inscribed  them on dry Borassus leaves without any break. A scribe requires good knowledge of language, concentration and physical stamina. Why should we remember Lord Vigneswara, because to learn the things perfectly, without any inhibitions. He never feels ashamed to be a scribe, his humbleness, dedication should be respected, worshiped. We have to learn to complete the tasks even though there are difficulties and hurdles, we have to remember Lord Vigneswara, and pray him to give us energy to work like him. He is a good example to boost our metal capabilities.  If everyone works like Lord Ganesha our country regains the great traditions and riches. May Ganesha bless every one with good mental make up.
కొండంత దేవుడికి కొన్ని పత్రాలతో కొండంత స్థిర చిత్తంతో చేసే పూజ శుభకరము.  పూజ కు వుపయోగించే పవిత్ర మైన మొక్కల గురించి తెలియ జేయాలన్న ఆశ తో చేసే ప్రయత్నం ఇది.చిత్రం క్రింద దాని సమాచారం సంక్షిప్తం గా ఇవ్వడం జరిగింది. పత్రిని అమ్మే వారు శాస్త్రము లో చెప్పినవి కాక వారికి దొరికినవి తెచ్చి అమ్ముతున్నారు. అటువంటి మొక్కల వలన కొన్ని రకాల అల్లెర్జిలు రావడానికి అవకాశం వుంది. 
పూజ కుపయోగించే ప్రతిమను మట్టి తో చేసినది , విషపూరిత రంగులు వేయనిదానిని పూజించండి.
 Respect our Nature. Be Eco friendly. Wish you a Happy and Healthy Vinayaka chavithi.
ఏక వింశతి  -21 పత్రాలు - పత్రి పూజ : వీటిలో విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనవి కొన్ని, శివునికి ప్రీతికరమైనవి కొన్ని, పార్వతి మాతకు ప్రీతికరమైనవి కొన్ని వున్నాయి. కొన్ని ఔషధ మొక్కలు, కొన్ని మధుర ఫలాలను ఇచ్ఛేవి , కొన్ని విషపు మొక్కలు, కొన్ని ముళ్ళవి, కొన్ని వృక్షాలు కొన్ని చిన్న గుల్మా లు వున్నాయి . వీటి లక్షణాలను  విశ్లేషిస్తే వేదాంతము కొంత తెలుస్తుంది.
  Name of the deity; Botanical names of plant, Telugu names and photographs are provided for correct and easy identification.

Artimissia .pallense (దవనం)
1.Sumukhaya Namaha.: సుముఖాయ నమః(A good spokesman)
Artimissia pallense(Family: Asteraceae) (దవనం).
It is a small aromatic cultivated herb. ఇది సుగంధ భరితమైన మొక్క . దనుజ వైరికి ప్రీతి కరమైనది దవనం    
Artmisia indica/ A.vulgaris మాచ పత్రి 
Plant name: (Sanskrit) Machi patram మాచీ పత్రం (Telugu)
–Botanical name:Artmisia indica (మాచ పత్రి )
Medicinal Use: Aromatic, tonic, anti malarial & digestive.
In some versions it is "Davanam", in others it is "Maacha patri" Any of these plants may be used. Both have anti insecticidal properties.
Solanum surattense
2.Ganadhipaya Namaha : గణాధిపాయ(Head of Ganas)
Plant name: (Sanskrit)Brihatipatram, బృహతీ పత్రం (Telugu)Vakudu -(వాకుడు)
Botanical name: Solanum surettense(Family:Solanaceae)
 An armed shrub in waste places.
Medicinal Use: In Ayurveda it is used to manage edema, worm-infestation, skin diseases, indigestion and as diuretic.

Aegle marmelos మారేడు
3.Gowriputraya Namaha: గౌరీ పుత్రాయ(Son of Goddess Gauri)
Plant name: (Sanskrit)Bilvapatram బిల్వ (Telugu)Maredu బిల్వ,  (మారేడు)-
Botanical name: Aegle marmelos (Family: Rutaceae)
Significance in Mythology: This tree is said to be arised from the sweat of Goddess Parvathi, hence it is dear to lord Shiva.  బిల్వ పత్రం లోని మూడు దళాలు త్రిగుణాలకు , త్రిలోకాలకు, సృష్టి స్థితి లయ కు ప్రతీకలు గా , భావిస్తారు. 
Medicinal Use: Leaves, fruit, stem and roots of this tree at all stages of maturity are used as medicine against various human ailments; such as asthma, anemia, fractures, healing of wounds, swollen Joints, high blood pressure, jaundice, diarrhea, and typhoid and for the management of diabetes mellitus in Ayurveda.
Fruit pulp is used as coolant, to control loose motions, and in gastric problems.
Commonly found in temples.

Cyanodon dactylon  గరిక 
4. Gajananaya Namaha: గజాననాయ(Elephant faced )
 Plant name: (Sanskrit)Durvara patra (Telugu)Garika
Botanical name Cyanodon dactylon(Family:Poaceae) All grasses are not garika. It is replaced by darbha/ Imperita or some times by Typha in Patri. They cause mild allergy.
ఇది విష్ణువుకు ప్రీతీ కరమైనది . దర్భ గడ్డిని ఆసనము గా, వైదిక క్రతువులో దీనిని చేతిలో ఉంచుకుని తర్పణము ఇస్తారు. దర్భ ఆకు మొనదేలి ఉంటుంది. గరిక చిన్నదిగా వుంది మృదువుగా ఉంటుంది .  Medicinal Use: Tender leaves are used as leafy vegetable; it is used in biliousness, vomiting, burning sensation, hallucinations, fever, chronic diarrhea and dysentery, ophthalmia and in skin diseases.

Datura metal ఉమ్మెత్త
5. Harasunve Namaha: హరసూనవే(Son of Lord Hara-Shiva)
Plant name: (Sanskrit)Dattura ptra (Telugu)ఉమ్మెత్త
 Botanical name : Datura metal(Family:Solanaceae) 
Medicinal Use:It is used to treat asthma, cough, rheumatism, muscle pain and dog bite.A herb in waste places. The leaf, flower and seed are poisonous. 

Zizyphus mauritiana రేగు
6. Lambodaraya Namaha: లంబోదరాయ(Man with a descending stomach)
Plant name: (Sanskrit)Badari patra బదరీ పత్రం  (Telugu)Regu రేగు ; 
Botanical name : Zizyphus mauritiana/ Z.jujba(Family:Rhamnaceae)
Mythological significance: When Lord Vishnu undergoing a great penance at Himalayas, Badri Vriksham gives shade to him. Hence it is considered as sacred tree. 
Medicinal Use: Fruits are eaten fresh or dried; they are astringent, cooling, stomachic, styptic, and laxative. Bark is used in bone fracture.The purified resin makes the high-quality shellac.  Habitat: An armed shrub in forests or in waste places.

Achyranthes aspera ఉత్తరేణి
7. Guhagrajaya Namaha: గుహాగ్రజాయ(the superior hearted)
(Sanskrit)Apamarga patra (Telugu)Uttareni అపామార్గ, ఉత్తరేణి  -
Botanical name Achyranthes aspera (Family:Amaranthaceae)
Mythological significance: The dried stems are used as sacred and used in "Homas"
 Medicinal Use:The plant is useful in eye and liver complaints, rheumatism, scabies and other skin diseases. The branches are used as tooth brushes. Decoction of whole plant is diuretic and used in renal dropsy.Root is used for scorpion bite.  
Habitat: A herb found in waste places.
Ocimum sanctum తులసి
8. Gajakarnaya Namaha: గజ కర్ణాయ(Elephant eared)
(Sanskrit)Tulasi (Telugu)Tulasi తులసి -
Significance in Mythology: Vrinda a synonym to Tulasi. Tulasi is regarded as a great worshipper of the god Vishnu. This plant is also considered as a manifestation of  Goddess Lakshmi. It is only during Chavithi Thulasi is used to worship Lord Vigneswara.
Botanical name: Ocimum sanctum (Family:Lamiaceae) 
 Medicinal Use:The leaves are used to manage common cold, teeth ache, skin problems like eczema, earache. It is widely used in home remedies.Anti kapha, to control skin and respiratory diseases. The dried stems are made into beeds, a chain made of these beeds is considered as auspicious. 
 A sacred herb grown in house holds and temples

Mangifera indica మామిడి
9. Ekadantaya Namaha: ఏక దంతాయ(With one teeth)
(Sanskrit)Chuta patra (Telugu)Mamidi చూత పత్రం, మామిడి -
 Botanical name : Mangifera indica (Family:Anacardiaceae) 
Mythological significance: Perfectly ripe mango is often held by Lord Ganesha as a symbol of attainment, regarding the devotees' potential perfection. Mango blossoms are also used in the worship of the goddess Saraswati. Mangoes are considered favourite fruits to Goddess Parvathi. 
Medicinal Use: Fruits are edible;flowers are used in diarrhea, chronic dysentery and chronic urethritis. Extracts of bark, leaves, stem and unripe fruits are used as antibiotics for many ills;tender leaves are considered anti diabetic.
 Found in cultivation, also in forests
Cascabela thevitia గన్నేరు
10 Vikataya Namaha: వికటాయ(Great/ powerful)
(Sanskrit)Karaveera patra (Telugu)Genneru కరవీర పత్రం, గన్నేరు 
Botanical name: Thevetia neerifolia/Cascabela thevitia(Family:Apocyanaceae)
Mythological significance: The flower is sacred to Lord Shiva and is offered to the deity. It is also offered to Goddess Parvathy.
Some versions indicated that Nerium indicum should be used  as it is an Indian plant. Where as Cascabela thevitia is a native of S.America. Both belong to the family Apocyanaceae. Both are poisonous.
Medicinal Use:Diuretic, for heart diseases,poisonous in high doses A shrub found in siva temples.
Nerium indicum గన్నేరు 

Evolvulus alsinoides  విష్ణు క్రాంతము
11. Bhinnadantaya Namaha: భిన్న దంతాయ(different lengthed teethed)
(Sanskrit)Vishnukrantham (Telugu)Vishnukrantham విష్ణు క్రాంతం 
Botanical name: Evolvulus alsinoides (Family: Convolvulaceae)
 Medicinal Use:Improves memory, used for nurological diseases ) A herb in waste lands.
Punica granatum  దానిమ్మ
12. Vatave Namaha: వటవే(A cipher)  
(Sanskrit)Dadimi patra (Telugu)Danimmaదానిమ్మ
Botanical name: Punica granatum (Family:Punicaceae)
Medicinal Use:To control motions, controls bleeding,anti pitta A cultivated shrub
Origanum majorana మరువము
13. Sureswaraya Namaha: సురేశ్వరాయ(supreme of deities)
(Sanskrit)Maruvaka patr (Telugu)Maruvam మరువం 
Botanical name: Origanum majorana (Family:Lamiaceae)
Medicinal Use:For Rhumatic diseases and skin diseases  Cultivated aromatic herb.
Citrus limonium పెద్ద నిమ్మ
14. Phaalachandraya Namaha: ఫాల చంద్రాయ(God with an eye on the forehead)
(Sanskrit)Jambeera (Telugu)Gajanimma గజనిమ్మ 
Botanical name -Citrus limonium (Family: Rutaceae)
Medicinal Use:Digestive  A tree cultivated for its fruits.
15. Sarveswaraya Namaha: సర్వేశ్వరాయ(God for all)
Devadaru (Sanskrit) (Telugu)Devadaru-దేవ దారు 
 Botanical name -Cedrus deodar (Family:Pinaceae) This plant is found in Himalayas only; hence in South India an alternative is used.https://en.wikipedia.org/wiki/Cedrus_deodara 
Medicinal Use:For Skin diseases, anti pyretic.
Erythroxylum monogynum దేవదారు 
In South India where Cedrus is not available, Erytroxylum is used . It is available in scrub forests.

Vitex nigundo వావిలి
16. Herambhaya Namaha: హేరంభాయ(A boastful hero)
(Sanskrit)Sindhuvara patram (Telugu)Vavili-వావిలి 
Botanical name: Vitex nigundo (Family: Verbinaceae)
Medicinal Use: Anti vata, relieve pains in muscles and joints.
A shrub cultivated as a hedge plant or run wild in waste places
Jasminum angustifolium జాజి
. 17. Surpakarnaya Namaha: శూర్పకర్ణాయ(Elephant eared/a winnowing basketed eared)
(Sanskrit)Jaji patram (Telugu)Jaji.జాజీ 
Botanical name : Jasminum angustifolium (Family : Oleaceae)
Medicinal Use:For skin diseases
  A twiner in forests
Prosopis cineraria జమ్మి 
18. Ibhavaktraya Namaha: ఇభ వక్త్రాయ(Elephant faced )
(Sanskrit)Shami patram (Telugu)Jammiజమ్మి 
for image click 
https://www.flickr.com/photos/45835639@N04/5453607818/in/dateposted/
Botanical name: Prosopis cineraria (L.) Druce,
 Syn. Acacia spicigera (Family: Fabaceae/Mimosaceae)
Significance in Mythology: the god of fire- Agni hid in the heart of the Shami tree to escape from the wrath of Brighu Maharishi.Shami Tree also represents goddess Durga. This tree is also worshiped by Lord SriRam.The wood was used to kindle the sacred fire during Vedic times. Shamipuja – the worshipping of the Shami tree finds mention in both Ramayana and the Mahabharata. 
शमी शमयते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी ॥
करिष्यमाणयात्राया यथाकालम् सुखम् मया ।
तत्रनिर्विघ्नकर्त्रीत्वं भव श्रीरामपूजिता ॥

Medicinal Use:Pacifying, digestive  A small tree in forests or found in some temples.
Ficus religiosa రావి /అశ్వత్థ
19. Vinayakaya Namaha: వినాయకాయ
It is also known as peepal tree, Bhodhi tree. (Sanskrit)Aswatha patram (Telugu)Ravi రావి , అశ్వత్థము –
Botanical name: Ficus religiosa (Family: Moraceae )
Significance in Mythology: River Sarswathi is said to be arised from the roots of this tree. It is considered as manifestation of Lord Vishnu. Many sages meditate under this tree.
Lord Budhha attained his spiritual knowledge (Gnana) under this tree; the tree is still seen in Gaya town of Bihar. When this tree unites with Margosa tree the pair is considered as auspicious and worshipped as Lord Vishnu and Lakshmi. 
Medicinal Use:Digestive ,enhances reproductivity,pacifying ) A tree found in temples especially in Vishnu temples
Terminalia arjuna తెల్ల మద్ది
20. Surasevitaya Namaha: సుర సేవితాయ(served by deities)
(Sanskrit)Arjuna patra (Telugu)Tella maddi.తెల్ల మద్ది -
Botanical name :Terminalia arjuna(Family: Combritaceae)
Mythological significance: The tree bears the same name as Arjuna, the warrior hero of the epic Mahabharata. Arjuna in Sanskrit means ‘white’. This refers to the white coloured bark of the tree.
According to the Bhagavatha Purana, Nalakuber and Mangriva, the sons of Kubera were cursed to turn into the Arjun tree by Narada. After about 100 years, the two were relieved of the curse by Lord Krishna.
Medicinal Use: The decoction of bark is a tonic inheart diseases. 
Mythological significance: It is described in many Puranas, as favourite tree to dieties. 
Habitat: Cultivated along roadsides ; Naturally found in forests
Calotropis gigantia జిల్లేడు
21. Kapilaya Namaha: కపిలాయ(a form of fire/ reddish like fire)
(Sanskrit)Arka patram (Telugu)Jilledu-జిల్లేడు 
Botanical name: Calotropis gigantia (Family: Asclepiadaceae)
Mythological significance: It is related to Lord Sun(Arka means Sun), and Shiva is also fond of the flowers of Calotropis. The woody root is used make Lord Ganesh idols, which are considered as auspicious.
Medicinal Use:Anti poisonous, anti vata
Habitat:  A shrub in waste places

వెలగ
Note:There may be some differences in the texts, in some texts instead of Jambeera patram, gandaki patram is given. the names and order is also slightly different. I have followed the text published by TTD book "sacred plants:
While collecting the leaves for Vinayaka puja, some precautions have to be observed.పత్రి సేకరించే టప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించండి 
Ganneru is a poisonous plant, swallowing of 1-2 leaves may lead to death in children.గన్నేరు ఆకులు విషము ; పిల్లలు నోటిలో పెట్టుకోకుండా చూడండి 
 Seeds of Datura are also poisonous, the fruits are spiny, warn your children while enjoying the festival;ఉమ్మెత్త విత్తనాలు కుడా విషయుతమే . కాయల ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The latex of Calotropis is a ophthalmic poison, without any irritation the eye sight is lost if the milky liquid contacts with  the eyes. Observe your children, and tell them not put the hand in your eyes unless washed with soap. Till today there is no cure for this poisoning.
ఇక జిల్లేడు పాలు కళ్ళల్లో పడితే చూపు కోల్పోతారు .కాబట్టి చేతులు కళ్ళల్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి . చాలామంది తెలియక చూపు కోల్పోతున్నారు , జాగ్రత్త 
Ziziphus-regu, Maredu, vakudu are spiny plants, they may hurt you.
రేగు, వాకుడు, మారేడు యివన్నీ ముళ్ళ చెట్లు , ముళ్ళు కళ్ళలో గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The philosophy is Lord Ganesha is a God of intellect. He says-in this world there are good, bad  persons around us like the tulasi, garika and jilledu to ummetta; but all are useful in some way;  I consider all in similar way;  we must learn how to deal with people like these thorny or poisonous plants and get the best from them. Good wishes.
ప్రపంచములో మనచుట్టూ విషపు మొక్కల వంటి వారు, ముళ్ళ చెట్ల వంటి వారు, తులసి వంటి పవత్రమైన మంచి వారు వుంటారు , భగవంతుని దృష్టి లో అందరూ సమానమే , అందరిలో ఎంతో కొంత మంచి వుంటుంది , ఎవరి తో యెట్లా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకోవడం కూడా తెలుస్తుంది . మన మొక్కల విలువ తెలుస్తుంది. 

వినాయకుడికి వెలగ పండు ప్రీతి కరమని భావిస్తారు. కానిదీన్నిపత్రి లో ఉపయోగించరు Since the patri sold in the market contains some weeds which are allergic to humans; Eg. Instead of machipatram, Pitchimachapatri or the congress grass – Parthenium hysterophorus is sold.
Celebrate the festival in an environmentally friendly way. Since I am a Botany lecturer I have provided the images I got from my camera. This is to educate the unconcerned people on Nature.
Whenever you handle poisonous plants be careful, never put your fingers or hand in the eyes or rub your eyes with the plant sap.
విఘ్నేశ్వరుడు అందరికి  సద్భుద్ధిని, శక్తిని, శుభాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్ధిస్తూ ...  శుభాకాంక్షలతో,  

26 comments:

 1. Thank you very much. May GOD GANESH bless you.
  Sanjay

  ReplyDelete
 2. మీరు రాసిన ఈ వ్యాసం చాలా బాగుంది. వినాయక చవితి పూజ చేసేవాళ్ళకు చాలా మందికి నిజమైన పత్రి ఏమిటో తెలియదు. గరిక చిగుళ్ళు తెలియనివారు కూడా ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు. అది సరే. వినాయకుని ఏకవింశతి పత్ర పూజ అన్ని చోట్లా పూర్తిగా ఒకే విధంగా ఉండదు. నామమంత్రాలలోనూ పత్రులలోనూ అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న తేడాలు కన్పిస్తున్నాయి.
  1. సుముఖాయ నమః అనే మంత్రంతో,
  మాచీ పత్రం (మాచిపత్రి- Artemisia vulgaris గానీ దవనం- Artemisia pallens గానీ)
  లేదా
  మాలతీ పత్రం (పాల మల్లె- Aganosma dichotoma)
  ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒక పత్రిని ఉపయోగిస్తారు.
  2. అలాగే, జంబీర పత్రం (గజ నిమ్మ)
  లేదా
  నింబ పత్రం (నిమ్మ).
  కొంతమంది జంబీర, నింబ రెండూ కాకుండా, గండకీ పత్రం (మొల్ల లేదా అడవి మల్లె లేదా బొడ్డు మల్లె, నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు) వాడుతారు.
  ఇదే పేజీలో వీటి ఫొటోలు కూడా జత పరిస్తే మరింత మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఈ వివరాలు అందిస్తున్నాను.
  నా వెబ్ సైటు నుండి మీ పేజీకి లింకు ఇచ్చాను. చూడండి.

  ReplyDelete
  Replies
  1. dear Knowledgeable Ravi on behalf of A.P.Forest Department aand on my personal behalf ,I thank you for the information .
   Dr V.B.Ramana Murhty, I.F.S.,
   CHIEF CONSERVATOR OF Forests
   9440810602.

   Delete
 3. కొన్ని అష్ట్రో ప్లాంట్స్ (జ్యొతిష సంబందమైన మొక్కలకు)తెలుగు పేర్లు కావాలి ఇవ్వగలరా? I will be greatful if u can answer through mai, as I may not refer this blog.
  tvenkatappaiah@andhracements.com

  ReplyDelete
 4. great and awesome reproductive blog...i am really impressed to see it...
  I recently see a site mybabydoc.com of an very experienced doctor name as DR Morice and specialized in woman issues like Reversal of Tubal Ligation,Fertility treatment,Cosmetic Surgery,vaginal tightness and much more like these..

  ReplyDelete
 5. respected madam,
  i want garnicia plant photo,telugu name,where is it available in nellore shops address
  cradhakrishnaraju@yahoo.com

  ReplyDelete
 6. Excellent idea for become a good Society.
  Hands up to you.

  ReplyDelete
 7. Great work..Excellent post to educate the Society and more informative to me. I am also interested to observe the medicinal plants.I request you to identify and post the vegetable plants with pictures around us which is conventional and non-conventional and not known to farmers also.
  Thanq Madam..
  GovindaRao Madagala
  Lecturer in Commerce
  Govt.Degree College
  Srungavarapukota
  Vizianagaram District.

  ReplyDelete
 8. Dear Madam,
  I am impressed with your 199 flickr photos. With your permission and due credit to you, may I use your plant photos im my medicinal plants blog.

  http://medplants.blogspot.com/

  Radha Krishna Reddy
  Central Council for Research in Siddha
  Chennai

  ReplyDelete
 9. Thank you madam. Defenitely I will acknowledge on every image I use.

  "there are some errors in identification" will you please point out on which posts there are errors; so that I will review them with experts opinion.

  Regards
  D. Radha Krishna Reddy

  ReplyDelete
 10. Happy Ganesha Chathurthi! With the help of your page I could select some herbs available around for puja tomorrow. So nice of You.I dream I study ayurveda and help the sick physically and spiritually

  ReplyDelete
 11. Great Work Lalithama !Really useful article and pictures too

  ReplyDelete
 12. Madam,
  I have down loaded some pictures of your blog without your prior permission. I have used them for writing an article in telugu. Thank u. I have given your link in my blog.
  Sarma

  ReplyDelete
 13. Surprisingly awesome web page, it was very useful obtaining for. This web page is useful and getting a lot of details. It will be very awesome and value finish having out on learning for its content having very professional ideas and it gives to all an very useful ideas.Buy herbal incense to keep us healthy and these herbal plants are very useful and helpful to protect us and stay healthy.

  ReplyDelete
 14. very nice article with plant names and photos. thanks

  ReplyDelete
 15. hello sir can anyone give me the details of andhejharki plant details with images to my mail id kiranlovesrose@rediff.com waiting from your replay sir

  ReplyDelete
 16. Dear sir,
  This is bhargava., i wot VENNA BADAKU. You know this leaves plz send photos of this plant.
  thanking you sir.

  ReplyDelete
 17. Dear sir,
  This is bhargava., i wot VENNA BADAKU. You know this leaves plz send photos of this plant.
  thanking you sir.

  ReplyDelete
 18. thank you sir for detail expalnation. sir i need some botanical names [vayala/thavisi/thella dundiga/railu boggaku]for my project work.please send me photos and boanical names of plants or please send me some site names for my searching, thankyou my mail kalva.prasannakumar7@gmail.com

  ReplyDelete
 19. may god bless you with many more...

  From: Nellore Vedayapalem Maha Ganapathi Temple.

  ReplyDelete
 20. I want to know the scientific name of the plant which is mentioned as andhejharki in hindi

  ReplyDelete
 21. మనం వినాయక చవితి పూజ చేసేటప్పుడు వినయకుడుకి ప్రీతికరమైన పత్రిలతో చేస్తేమనకు శుభంకల్గుతుంది ఈవిడంగాచేయడం అ యోక్కపత్రి చాలవరకూ తెలుస్తాయి

  ReplyDelete